Aline Breucker & Quintijn Ketels / Side-Show:
Permit, oh permit my soul to rebel


30CC-Residentie
Periode: 02—13.05.2022

Quintijn Ketels en Aline Breucker ont­moe­ten elkaar aan ESAC Brussel, waar Aline kos­tuums maakt voor enke­le afstu­deer­pro­jec­ten. Vanuit een gedeel­de fas­ci­na­tie voor de spo­ren die een bewe­ging nalaat, rich­ten ze in 2009 samen het gezel­schap Side-Show op. Hun eer­ste voor­stel­lin­gen Wonders (2013), Spiegel im Spiegel (2017), Sho-Ichidô (2018) en Portraits (2021) wor­den geken­merkt door een ster­ke visualiteit.


Partnership(s): CIRKLABO
2 6

Studio View

Permit Cas co photo Quintijn Ketels 1

Aline Breucker & Quintijn Ketels / Side-Show:
Permit, oh permit my soul to rebel

Permit, oh per­mit my soul to rebel’ is het der­de deel van Side-Show’s Trilogie van de ver­beel­ding. Na Wonders’ (2013) en Spiegel im Spiegel’ (2017) zet het gezel­schap cir­cus in als een soort col­lec­tie­ve droom­ma­chi­ne. Deze nieu­we voor­stel­ling gaat over de kracht van ver­beel­ding, inner­lij­ke rebel­lie en dur­ven dro­men. Op scè­ne lig­gen hon­der­den kus­sens, waar­op het publiek plaats kan nemen. Er is geen onder­scheid tus­sen de ruim­te van de per­for­mers en die van het publiek. De kus­sens roe­pen een gevoel van zacht­heid en vei­lig­heid op, van de hui­se­lijk­heid van samen te sla­pen. De bewe­gin­gen en tekst in Permit, oh per­mit my soul to rebel’ zijn een vorm van pil­low talk, de stil­le, intie­me con­ver­sa­ties die kop­pels, gelief­den of kin­de­ren en hun ouders s avonds met elkaar delen voor het sla­pen gaan. Voor het eerst staan Quintijn en Aline niet zelf op scè­ne, maar regis­se­ren ze een groep van vijf acro­ba­ten. Samen met het publiek zoe­ken zij een inni­ge maar onge­dwon­gen roes op waar­in we ons kun­nen nes­te­len. Die roes kan fun­ge­ren als rebel­se ont­snap­pings­rou­te uit de zwaar­te die we soms op onze schou­ders voe­len. Om met z’n allen wak­ker te wor­den, moe­ten we mis­schien eerst col­lec­tief de onmo­ge­lijk­heid dro­men. Dat is de rebel­lie die Side-Show voor zich ziet. Want als we het ons kun­nen voor­stel­len, kan het mis­schien ook gebeuren.

Met Permit, oh per­mit my soul to rebel’ wil­len we een voor­stel­ling maken die ver­trou­we­lijk­heid en gemeen­zaam­heid moge­lijk maakt voor zoveel moge­lijk men­sen. Het is ook onze eer­ste relaxed per­for­man­ce. Permit, oh per­mit my soul to rebel’ is van­af het begin ont­wik­keld voor men­sen die een meer ont­span­nen omge­ving nodig heb­ben om naar het the­a­ter of cir­cus te gaan. Kinderen met leer­moei­lijk­he­den of neu­ro­di­ver­se men­sen vin­den voor­stel­lin­gen vaak over­wel­di­gend of onaan­ge­naam. Er zijn gewoon te veel trig­gers en prik­kels in een omge­ving waar je boven­dien geacht wordt lan­ge tijd stil te zit­ten. Permit, oh per­mit my soul to rebel’ is er ook voor kin­de­ren en vol­was­se­nen die het hier moei­lijk mee heb­ben. Door de codes van de live per­for­man­ce te door­bre­ken, ope­nen we onze ver­beel­ding voor ieder­een. Het publiek mag de zaal dus vrij bin­nen en bui­ten wan­de­len en is er een open hou­ding tegen­over lawaai en ande­re geluiden.”

- Aline Breucker & Quintijn Ketels