Fleur Khani:
Hallelujah


30CC-Residentie
Periode: 29.05—04.06.2023

ENG

Fleur Khani is a Belgian-Persian sin­ger, musi­cian and the­a­tre maker. She stu­died litera­ry stu­dies and word art and per­fec­ted her artis­tic lan­gu­a­ge in the post­gra­du­a­te a.pass (Advanced Performance and Scenography Studies) in Brussels. In 2013, she was awar­ded the danceWEB Scholarship (Vienna) for her per­for­man­ce work that has been shown in Vienna, Berlin, London and Brussels in recent years.NL

Fleur Khani is een Belgisch-Perzische zan­ge­res, muzi­kan­te en the­a­ter­ma­ker. Ze stu­deer­de lite­ra­tuur­we­ten­schap­pen en woord­kunst en ver­vol­maak­te haar artis­tie­ke taal in het post­gra­du­aat a.pass (Advanced Performance and Scenography Studies) in Brussel. In 2013 kreeg ze de danceWEB Scholarship (Wenen) voor haar per­for­man­ce­werk dat de voor­bije jaren getoond is in Wenen, Berlijn, Londen en Brussel.


Website
9076f3ec96039a0912da6682cc35e1df HALLELUJA E6f0974aec853d414218ba342abeac01 Halleluja sessie Monty 1

Fleur Khani:
Hallelujah

ENG

Everything has col­lap­sed. People are rely­ing on them­sel­ves. There is only one thing left to do: cele­bra­te!

Hallelujah is a joyous jubi­lee cele­bra­ti­on set in a post-apo­ca­lyp­tic set­ting. Four actors and a locally recrui­ted choir of 28 peo­p­le cele­bra­te free­dom from los­ing eve­ry­thing. As such, they pro­cess their loss and relea­se their fears in a joy road” of diver­se cul­tu­ral and musi­cal sty­les: Eastern and Gregorian chants, tran­ce exer­ci­ses, cries of joy, ani­mal sounds, drums and elec­tro­nic sounds­ca­pes.

Halleluja explo­res what con­nects us and what the­re is to cele­bra­te. It claims joy as a zone of free­dom. It rejoi­ces as a resis­tan­ce to fear and revels in the joy of relief, together­ness and phy­si­cal and sen­so­ry plea­su­re.

Hallelujah is a uto­pi­an artis­tic move­ment that moves from city to city.NL

Alles is inge­stort. Mensen zijn aan­ge­we­zen op zich­zelf. Er valt nog maar een ding te doen: feestvieren!

Halleluja is een vreug­de­vol jubel­feest dat zich afspeelt in een post-apo­ca­lyp­ti­sche set­ting. Vier spe­lers en een lokaal gewor­ven koor van 28 men­sen beju­be­len­de vrij­heid van alles kwijt te zijn. Zo ver­wer­ken ze hun ver­lies en laten ze hun ang­sten los in een vreug­de­weg’ van uit­een­lo­pen­de cul­tu­re­le en muzi­ka­le stij­len: Oosterse en Gregoriaanse gezan­gen, tran­ce-oefe­nin­gen, vreug­de­kre­ten, die­ren­ge­lui­den, drums en elek­tro­ni­sche soundscapes.

Halleluja gaat op zoek naar wat ons ver­bindt en wat er te vie­ren valt. Het claimt de vreug­de als zone van vrij­heid. Het jubelt als ver­zet tegen de angst en geniet van de vreug­de van de opluch­ting, het samen­zijn en het licha­me­lijk en sen­so­ri­eel genot. 

Halleluja is een uto­pi­sche artis­tie­ke bewe­ging die van stad tot stad trekt.

Credits


con­cept Fleur Khani van en met Fleur Khani, Benjamin Vandewalle, Marios Bellas, Carolina Maciel de França en loka­le zan­gers dra­ma­tur­gie Sarah Leo sty­lis­te Jon Boy tech­niek Arne Claes en Bert Demeulenaere met dank aan Aurelie di Marino pro­duc­tie d e t h e a t e r m a k e r copro­duc­tie Perpodium part­ners LOD, VIERNULVIER, Monty, 30CC, Concertgebouw Brugge en C‑Takt in samen­wer­king met c o r s o sprei­ding Vincent Company foto Jeanne Coppens met de steun van De Vlaamse Overheid en de Tax Shelter van de Belgische Federale Overheid foto Fleur Khani