Mirthe Demaerel nieuwe coördinator Cas-co

MDC CASCO 01 035 LR

In de loop van sep­tem­ber 2020 zal Mirthe Demaerel de lei­ding over­ne­men van Cas-co, de orga­ni­sa­tie die aan de Leuvense vaart­kom ate­liers biedt aan kun­ste­naars. Mirthe Demaerel is kunst­his­to­ri­ca en pro­gram­ma­ma­ker, actief op het kruis­punt tus­sen het cul­tu­re­le beleid en het artis­tie­ke veld.

Momenteel werkt Mirthe Demaerel als seni­or mede­wer­ker cul­tu­re­le zaken bij de Nederlandse Ambassade in Brussel maar in sep­tem­ber begint ze aan haar nieu­we uit­da­ging in Cas-co aan de Leuvense Vaartkom. Bij de ambas­sa­de staat Demaerel in voor de advi­se­ring van de Nederlandse rijks­over­heid en fond­sen voor de Belgische cul­tu­re­le sec­tor en de orga­ni­sa­tie van een waai­er aan cul­tu­re­le (netwerk)evenementen. Aanvullend werk­te Mirthe het laat­ste half jaar ook als mede­wer­ker beel­den­de kunst en inter­na­ti­o­na­li­se­ring bij Kunstenpunt.

ste­vi­ge wortels

Als coör­di­na­tor van Cas-co zal Mirthe inzet­ten op het iden­ti­fi­ce­ren en cre­ë­ren van kan­sen en door­groei­mo­ge­lijk­he­den voor kun­ste­naars uit de regio. Dat wil ik in eer­ste instan­tie doen door de boven­lo­ka­le wer­king van Cas-co ver­der uit te bou­wen en duur­za­me vor­men van uit­wis­se­ling met ande­re kun­ste­naars en orga­ni­sa­ties te sti­mu­le­ren. Daarnaast hoop ik dat Cas-co zich in de toe­komst op meer plek­ken in de stad kan tonen’ en dat er een bre­der draag­vlak ont­staat in de wij­de omge­ving. Ik zal inzet­ten op ste­vi­ge wor­tels om hoger te kun­nen groei­en”, laat de ver­vang­ster van Josine De Roover opte­ke­nen die na bij­na vier jaar trou­we dienst een orga­ni­sa­tie in vol­le groei ach­ter zich laat.