SEASON #6 - DEADLINE 30.06.22

Nieuwsbrief header open call

Off the, Grid is een artist-run plat­form waar kun­ste­naars kun­nen expe­ri­men­te­ren en pre­sen­te­ren. Elk sei­zoen krijgt een nieu­we groep van kun­ste­naars de kans om de ruim­te van Off the, Grid toe te eige­nen en drie maan­den lang te gebrui­ken als voe­dings­bo­dem voor nieu­we idee­ën en projecten. 


Op dit moment zijn we op zoek naar omvat­ten­de pro­gram­ma­voor­stel­len voor het nieu­we, zes­de sei­zoen, dat van okto­ber tot en met decem­ber 2022 zal lopen. Dit pro­gram­ma kan aller­lei vor­men aan­ne­men: Off the, Grid ver­wel­komt ten­toon­stel­lin­gen, fes­ti­vals, hap­pe­nings, per­for­man­ces, scree­nings, eve­ne­men­ten, talks, onder­zoeks­pro­jec­ten, enzo­voort. De gese­lec­teer­de groep kun­ste­naars, den­kers of makers kan beschik­ken over ruim­te en mate­ri­aal, een bud­get, bege­lei­ding en communicatie-ondersteuning.

Voor vra­gen, dia­loog en meer: offthegrid@​cas-​co.​be.

 • Ruimte en materiaal

  Off the, Grid bestaat uit een pre­sen­ta­tie­ruim­te van 120m² met een veel­zij­di­ge sce­no­gra­fie in de cen­tra­le ruim­te van Cas-co. Desgewenst kun­nen de kun­ste­naars ook ande­re ruim­tes in of bui­ten Cas-co betrek­ken. Voor de pro­duc­tie van nieu­we wer­ken kun­nen er ook gedeel­de werk­ruim­tes ter beschik­king gesteld wor­den. Tot slot voor­ziet Off the, Grid in pre­sen­ta­tie­ma­te­ri­aal en ‑mid­de­len om pro­jec­ten prak­tisch en tech­nisch te ondersteunen.

  Budget

  Elk sei­zoen heeft een bud­get van maxi­maal €7.000 incl. btw dat inge­zet kan wor­den voor de ver­schil­len­de pro­jec­ten bin­nen het pro­gram­ma. Het staat de ­groep vrij om het basis­bud­get met ande­re bud­get­ten aan te vullen.

  Begeleiding

  De kun­ste­naars wor­den van har­te ver­wel­komd in de dyna­mi­sche omge­ving van Cas-co. De cen­tra­le con­tact­per­soon bin­nen de orga­ni­sa­tie van Cas-co is pro­ject­me­de­wer­ker Koi Persyn. Hij maakt de kun­ste­naars weg­wijs in het gebouw en biedt onder­steu­ning bij het orga­ni­se­ren van publie­ke momen­ten. De kun­ste­naars kun­nen daar­naast hun idee­ën steeds toet­sen en om advies vra­gen wan­neer nodig.

  Communicatie

  De kun­ste­naars staan zelf in voor het gene­re­ren van con­tent op de soci­a­le media en de web­si­te van Cas-co en Off the, Grid. Het inter­ne team zal uiter­aard onder­steu­ning bie­den voor de com­mu­ni­ca­tie van alle publie­ke momen­ten via de ver­schil­len­de kanalen.

 • Giet je idee­ën voor sei­zoen #6 in een voor­stel van één tot twee pagina’s en bezorg het ons tot en met 30 juni 2022 via offthegrid@​cas-​co.​be. CV’s en portfolio’s van deel­ne­men­de kun­ste­naars zijn wel­ko­me extra info.

  Een pro­gram­ma komt tot stand in samen­wer­king en samen­spraak met ande­ren. Daarom moet het eind­re­sul­taat nog niet hele­maal vast­lig­gen in het voor­stel, maar we ver­wach­ten wel een visie als het aan­komt op het artis­tieke con­cept, de samen­wer­king, het gebruik van de ruim­te, tijd en bud­get. Vergeet niet dat we zoe­ken naar een omvat­ten­de visie op een vol­le­dig sei­zoen van drie maan­den. Een focus op geza­men­lij­ke artis­tie­ke ont­wik­ke­ling wordt aangemoedigd.

[EN]

Off the, Grid is an artist-run plat­form in Cas-co whe­re artists can expe­ri­ment and pre­sent. Each sea­son, a new group of artists is given the oppor­tu­ni­ty to approp­ri­a­te the spa­ce of Off the, Grid and use it for three months as an incu­ba­tor for new ide­as and projects.

We are cur­rent­ly loo­king for pro­po­sals for the sixth and new sea­so­nal pro­gram, which will run from October to December 2022. This pro­gram can take many forms: Off the, Grid wel­co­mes exhi­bi­ti­ons, fes­ti­vals, hap­pe­nings, per­for­man­ces, scree­nings, events, talks, research pro­jects, and so on.

For ques­ti­ons, dia­lo­gue and more: offthegrid@​cas-​co.​be.

 • Space and material

  Off the, Grid con­sists of a 120m² pre­sen­ta­ti­on spa­ce with a ver­sa­ti­le sce­no­grap­hy in the cen­tral spa­ce of Cas-co. If desi­red, the artists can also occu­py other spa­ces in or out­si­de Cas-co. Shared workspa­ces can also be made avai­la­ble for the pro­duc­ti­on of new works. Finally, Off the, Grid will pro­vi­de pre­sen­ta­ti­on mate­ri­als and resour­ces to sup­port pro­jects prac­ti­cally and technically.

  Budget

  Each sea­son has a bud­get of up to €7,000 incl. VAT that can be used for the various pro­jects within the pro­gram­me. The group is free to sup­ple­ment the basic bud­get with other budgets.

  Accompaniment

  The artists will be warm­ly wel­co­med into Cas-co’s dyna­mic envi­ron­ment. The cen­tral con­tact per­son within the Cas-co orga­ni­sa­ti­on is pro­ject offi­cer Koi Persyn. He will show the artists around the buil­ding and offer sup­port in orga­ni­s­ing public moments. In addi­ti­on, the artists can always test their ide­as and ask for advi­ce when necessary.

  Communication

  The artists them­sel­ves are res­pon­si­ble for gene­ra­ting con­tent on the soci­al media and the web­si­te of Cas-co and Off the, Grid. The inter­nal team will of cour­se sup­port the com­mu­ni­ca­ti­on of all public moments through the dif­fe­rent channels.


 • Pour your ide­as for sea­son #6 in a pro­po­sal of one to two pages and send it to us befo­re the end of 30th of June 2022 via offthegrid@​cas-​co.​be. CVs and port­fo­li­os of par­ti­ci­pa­ting artists are wel­co­me addi­ti­o­nal information.

  A pro­gram is cre­a­ted in col­la­bo­ra­ti­on and con­sulta­ti­on with others. That is why the end result must not yet be fixed in the pro­po­sal, but we do expect a visi­on when it comes to artis­tic con­cept and col­la­bo­ra­ti­on, the use of spa­ce, time and bud­get. Don’t for­get that we’re loo­king for an all-encom­­pas­­­sing visi­on on a full, three month sea­son. A focus on col­la­bo­ra­ti­ve artis­tic devel­op­ment is encouraged.


Casco09