Banner #1: perpetuum broodbile - Jonas & Sarah

NL

Met​‘Per­pe­tu­um Brood­bi­le’ geven kun­ste­naars­duo Jonas & Sarah vorm en kleur aan de monu­men­ta­le ban­ner die op de stel­lin­gen van maak­leer­plek zal prij­ken. Het werk maakt deel uit van​‘Fringe’, een ten­toon­stel­lings­par­cours i.k.v. het stad­fes­ti­val​‘New Horizons — Dieric Bouts’ waar­in opko­men­de kun­ste­naars en nieu­we stem­men aan bod komen.


Per­pe­tu­um Broodbile

In Per­pe­tu­um Brood­bi­le’ ver­beeldt het kun­ste­naars­duo Sarah & Jonas de meta­mor­fo­se van de tar­we­kor­rel aan de hand van een col­la­ge met als basis­ma­te­ri­aal zout­deeg. Het beeld onder­zoekt de asym­me­trie tus­sen de mens als con­su­me­rend wezen en de ver­bruik­te grond­stof­fen. Daarnaast slaat de tar­we­kor­rel in zijn ver­schil­len­de gedaan­tes een brug tus­sen de ten­toon­stel­lings­plek — maak­leer­plek is de voor­ma­li­ge graan­maal­de­rij de Molens van Orshoven — en de bro­den die veel­vul­dig aan­we­zig zijn in het oeu­vre van Dieric Bouts.

Het werk ont­vouwt zich als een twee­luik. Langs de ene kant het spel­bord zon­der begin of ein­de, waar tar­we zich auto­noom trans­for­meert van zaad tot brood om zich dan weer te ont­bin­den in een stel­sel van ano­nie­me inge­wan­den. In het twee­de luik ver­schuift het per­spec­tief en zien we pion­nen en spe­lers rond het bord ver­schij­nen. De trans­for­ma­tie lijkt dan toch gespeeld te wor­den en niet zich­zelf te spelen. 

Kunstenaarsduo Jonas & Sarah

Sarah Lauwers, °1997, stu­deer­de Vrije Kunsten aan Sint-Lukas Brussel. Jonas Beerts, °1997, stu­deer­de Beeldende Kunst aan KASK in Gent. Als Sarah & Jonas delen ze hun inte­res­se in een hybri­de wereld waar het digi­ta­le en fysie­ke samen­ko­men. Met hun werk ver­ken­nen ze the­ma’s zoals kwets­baar­heid, maak­baar­heid en radi­ca­le ver­beel­ding. Klei, hout, tex­tiel, kar­ton en ande­re alge­meen beschik­ba­re mate­ri­a­len ver­vlech­ten ze met video en live came­ra tot speel­se universums.

Een monu­men­ta­le ban­ner voor maakleerplek

Jonas & Sarah, die hun ate­lier in res­pec­tie­ve­lijk maak­leer­plek en BAC ART LAB heb­ben, leve­ren met​‘Per­pe­tu­um’ Brood­bi­le’ het eer­ste kun­ste­naars­ont­werp voor de ban­ner die de oost­ge­vel van maak­leer­plek siert. Deze monu­men­ta­le ban­ner, die meer dan 140 vier­kan­te meter beschrijft, zal jaar­lijks door een nieu­we artis­tie­ke prak­tijk vorm­ge­ge­ven wor­den en zo een nieuw kunst­werk intro­du­ce­ren in de publie­ke ruim­te van de Vaartkom.

e Vaartkom.

Fringe opening maakleerplek web res 11

EN

With Perpetuum Broodbile’, artist duo Jonas & Sarah give sha­pe and colour to the monu­men­tal ban­ner that will adorn the scaf­fol­ding of maker­spa­ce. The work is part of Fringe’, an exhi­bi­ti­on trail as part of the city fes­ti­val New Horizons — Dieric Bouts’, fea­tu­ring emer­ging artists and new voi­ces.


Perpetuum Broodbile

In Perpetuum Broodbile’, the artist duo Sarah & Jonas depicts the meta­morp­ho­sis of the grain of wheat by means of a col­la­ge using salt dough as base mate­ri­al. The ima­ge explo­res the asym­me­try bet­ween man as a con­su­ming being and the resour­ces con­su­med. In addi­ti­on, the grain of wheat in its various gui­ses builds a brid­ge bet­ween the exhi­bi­ti­on site — making pla­ce is the for­mer grain mil­ling fac­to­ry de Molens van Orshoven — and the loa­ves of bread that are fre­quent­ly pre­sent in Dieric Bouts’ oeu­vre.

The work unfolds as a dip­tych. Along one side, the game board wit­hout begin­ning or end, whe­re wheat trans­forms auto­no­mous­ly from seed to bread befo­re decom­po­sing again in a sys­tem of ano­ny­mous entrails. In the second part, the per­spec­ti­ve shifts and we see pawns and play­ers appe­a­ring around the board. The trans­for­ma­ti­on then see­ms to be play­ed and not itself after all.


Artist duo Jonas & Sarah


Sarah Lauwers, °1997, stu­died Free Arts at Sint-Lukas Brussels. Jonas Beerts, °1997, stu­died Fine Arts at KASK in Ghent. As Sarah & Jonas, they sha­re an inte­rest in a hybrid world whe­re the digi­tal and phy­si­cal come together. With their work, they explo­re the­mes such as vul­ne­ra­bi­li­ty, manu­fac­tu­ra­bi­li­ty and radi­cal ima­gi­na­ti­on. They inter­wea­ve clay, wood, tex­ti­les, card­board and other com­mon­ly avai­la­ble mate­ri­als with video and live came­ra to cre­a­te play­ful uni­ver­ses.


A monu­men­tal ban­ner for maker­spa­ce


Jonas & Sarah, who have their stu­dios in maak­leer­plek and BAC ART LAB res­pec­ti­ve­ly, deli­ver with Perpetuum’ Broodbile’ the first artis­t’s design for the ban­ner that adorns the east faca­de of maak­leer­plek. This monu­men­tal ban­ner, which descri­bes more than 140 squa­re met­res, will be desig­ned annu­al­ly by a new artis­tic prac­ti­ce, intro­du­cing a new art­work to the public spa­ce of the Vaartkom.

Fringe opening maakleerplek web res 22
Fringe opening maakleerplek web res 2
Fringe opening maakleerplek web res 5