Vlag / Flag #2: Semaphore (The Caterpillar) - Chantal van Rijt

Cas co 02 06 jw web res 81 1

NLVlag #2: Semaphore (The Caterpillar):

Rupsen zijn kwets­ba­re insec­ten die ver­schil­len­de ver­de­di­gings­me­cha­nis­men beheer­sen om roof­die­ren en vij­an­den af te schrik­ken. Ze ver­sprei­den afsto­ten­de geu­ren, pro­du­ce­ren tril­sig­na­len en piep­ge­lui­den of zijn gehuld in excen­trie­ke camou­fla­ge­prints. Deze laat­ste gra­fi­sche en kleur­rij­ke patro­nen zijn vor­men van apo­tro­pa­ï­sche com­mu­ni­ca­tie en bren­gen bood­schap­pen over aan de rivaal, ver­ge­lijk­baar met de his­to­ri­sche func­tie van vlag­gen om ter­ri­to­ria af te bake­nen. Chantal van Rijt maak­te een macro­fo­to van een gecon­ser­veer­de rups, een exem­plaar van de soort Automeris Naranja’ uit het Natuurhistorisch Museum in Brussel, aan­ge­trok­ken door het motief van de val­se ogen die de huid van het insect sie­ren. Ogen zijn vaak sym­bo­len van bescher­ming, ter­wijl deze blik bedoeld is om roof­vo­gels weg te sta­ren. De kleur van de rups is door de taxi­der­mi­sche behan­de­lin­gen ver­an­derd van gif­groen in oker­geel. Het oor­spron­ke­lij­ke beeld, dat nog geen cen­ti­me­ter meet, is nu uit­ver­groot tot reus­ach­ti­ge ogen die uit­kij­ken over de rivier, de school en de stad.

Over Chantal van Rijt:

De prak­tijk van Chantal van Rijt wordt gedre­ven door het expe­ri­ment. Als een heden­daag­se alche­mist duikt zij in de mate­ri­ë­le ver­ha­len van plan­ten, die­ren en ande­re natuur­lij­ke sub­stan­ties. Geïnspireerd door het onder­zoe­ken van geschie­de­nis­sen en moge­lij­ke toe­kom­sten, neemt zij vaak één enkel punt en laat dat ont­ra­fe­len tot een uit­ge­breid land­schap. Haar onder­wer­pen bevin­den zich zowel in het orga­ni­sche domein als in de kli­ni­sche omge­ving van een labo­ra­to­ri­um. Protagonisten die in het werk opdui­ken zijn hout­wor­men, de zon, de dode­lij­ke taxus bac­ca­ta en de oor­steen van een vis.

Cas co 02 06 jw web res 29

ENG


Flag #2: Semaphore (The Caterpillar):

Caterpillars are vul­ne­ra­ble insects that mas­ter various defen­ce mecha­nis­ms to sca­re off pre­da­tors and ene­mies. They dis­per­se repul­si­ve scents, pro­du­ce vibra­ting sig­nals and squeaky sounds or they are shr­ou­ded in eccen­tric camou­fla­ge prints. The lat­ter grap­hi­cal and colour­ful pat­terns are forms of apo­tro­paic com­mu­ni­ca­ti­on and con­vey mes­sa­ges to the rival, simi­lar to the his­to­ri­cal func­ti­on of flags to deli­ne­a­te ter­ri­to­ries. Chantal van Rijt macro-pho­to­grap­hed a pre­ser­ved cater­pil­lar, sam­ple of the Automeris Naranja’ spe­cies from the Museum of Natural History in Brussels, drawn by the motif of fal­se eyes that adorn the insec­t’s skin. Eyes are often sym­bols of pro­tec­ti­on, whe­re­as this gaze is meant to sta­re bir­ds of prey away. The caterpillar’s colour has trans­for­med from toxic green to ochre yel­low as a result of the taxi­der­my tre­at­ments. The ori­gi­nal ima­ge, that mea­su­res less than a cen­ti­me­tre, is now enlar­ged to giant eyes that over­look the river, the school and the city.

About Chantal van Rijt:

The prac­ti­ce of Chantal van Rijt is dri­ven by expe­ri­men­ta­ti­on. Like a con­tem­po­ra­ry alche­mist, she dives into the mate­ri­al sto­ries of plants, ani­mals and other natu­ral sub­stan­ces. Inspired by researching his­to­ries and pos­si­ble futu­res, she often takes a sin­gle point and lets it unra­vel into an exten­ded lands­ca­pe. Her sub­jects are found in the orga­nic realm as well as in the cli­ni­cal crad­le of a labo­ra­to­ry. Protagonists that have made an appe­a­ran­ce in the work are wood­worms, the sun, the dead­ly taxus bac­ca­ta and the earsto­ne of a fish.


Cas co 02 06 jw web res 27
Cas co 02 06 jw web res 31
Cas co 02 06 jw web res 56
Cas co 02 06 jw web res 59
Cas co 02 06 jw web res 65
Cas co 02 06 jw web res 67
Cas co 02 06 jw web res 76
Cas co 02 06 jw web res 74 1