#2: Semaphore (The Caterpillar) - Chantal van Rijt

NLVlag #2: Semaphore (The Caterpillar):

Rupsen zijn kwets­ba­re insec­ten die ver­schil­len­de ver­de­di­gings­me­cha­nis­men beheer­sen om roof­die­ren en vij­an­den af te schrik­ken. Ze ver­sprei­den afsto­ten­de geu­ren, pro­du­ce­ren tril­sig­na­len en piep­ge­lui­den of zijn gehuld in excen­trie­ke camou­fla­ge­prints. Deze laat­ste gra­fi­sche en kleur­rij­ke patro­nen zijn vor­men van apo­tro­pa­ï­sche com­mu­ni­ca­tie en bren­gen bood­schap­pen over aan de rivaal, ver­ge­lijk­baar met de his­to­ri­sche func­tie van vlag­gen om ter­ri­to­ria af te bake­nen. Chantal van Rijt maak­te een macro­fo­to van een gecon­ser­veer­de rups, een exem­plaar van de soort Automeris Naranja’ uit het Natuurhistorisch Museum in Brussel, aan­ge­trok­ken door het motief van de val­se ogen die de huid van het insect sie­ren. Ogen zijn vaak sym­bo­len van bescher­ming, ter­wijl deze blik bedoeld is om roof­vo­gels weg te sta­ren. De kleur van de rups is door de taxi­der­mi­sche behan­de­lin­gen ver­an­derd van gif­groen in oker­geel. Het oor­spron­ke­lij­ke beeld, dat nog geen cen­ti­me­ter meet, is nu uit­ver­groot tot reus­ach­ti­ge ogen die uit­kij­ken over de rivier, de school en de stad.

Over Chantal van Rijt:

De prak­tijk van Chantal van Rijt wordt gedre­ven door het expe­ri­ment. Als een heden­daag­se alche­mist duikt zij in de mate­ri­ë­le ver­ha­len van plan­ten, die­ren en ande­re natuur­lij­ke sub­stan­ties. Geïnspireerd door het onder­zoe­ken van geschie­de­nis­sen en moge­lij­ke toe­kom­sten, neemt zij vaak één enkel punt en laat dat ont­ra­fe­len tot een uit­ge­breid land­schap. Haar onder­wer­pen bevin­den zich zowel in het orga­ni­sche domein als in de kli­ni­sche omge­ving van een labo­ra­to­ri­um. Protagonisten die in het werk opdui­ken zijn hout­wor­men, de zon, de dode­lij­ke taxus bac­ca­ta en de oor­steen van een vis.

ENG


Flag #2: Semaphore (The Caterpillar):

Caterpillars are vul­ne­ra­ble insects that mas­ter various defen­ce mecha­nis­ms to sca­re off pre­da­tors and ene­mies. They dis­per­se repul­si­ve scents, pro­du­ce vibra­ting sig­nals and squeaky sounds or they are shr­ou­ded in eccen­tric camou­fla­ge prints. The lat­ter grap­hi­cal and colour­ful pat­terns are forms of apo­tro­paic com­mu­ni­ca­ti­on and con­vey mes­sa­ges to the rival, simi­lar to the his­to­ri­cal func­ti­on of flags to deli­ne­a­te ter­ri­to­ries. Chantal van Rijt macro-pho­to­grap­hed a pre­ser­ved cater­pil­lar, sam­ple of the Automeris Naranja’ spe­cies from the Museum of Natural History in Brussels, drawn by the motif of fal­se eyes that adorn the insec­t’s skin. Eyes are often sym­bols of pro­tec­ti­on, whe­re­as this gaze is meant to sta­re bir­ds of prey away. The caterpillar’s colour has trans­for­med from toxic green to ochre yel­low as a result of the taxi­der­my tre­at­ments. The ori­gi­nal ima­ge, that mea­su­res less than a cen­ti­me­tre, is now enlar­ged to giant eyes that over­look the river, the school and the city.

About Chantal van Rijt:

The prac­ti­ce of Chantal van Rijt is dri­ven by expe­ri­men­ta­ti­on. Like a con­tem­po­ra­ry alche­mist, she dives into the mate­ri­al sto­ries of plants, ani­mals and other natu­ral sub­stan­ces. Inspired by researching his­to­ries and pos­si­ble futu­res, she often takes a sin­gle point and lets it unra­vel into an exten­ded lands­ca­pe. Her sub­jects are found in the orga­nic realm as well as in the cli­ni­cal crad­le of a labo­ra­to­ry. Protagonists that have made an appe­a­ran­ce in the work are wood­worms, the sun, the dead­ly taxus bac­ca­ta and the earsto­ne of a fish.

Uitsnede vlag horizontaal