Editie / Edition: Jan Van Eijgen

NL

Of het nu gaat over het opkui­sen van vuil of over het met de groot­ste zorg afdep­pen van een bezweet en koort­sig voor­hoofd, vod­den zijn onmis­baar in ons bestaan. Deze por­se­lei­nen sculp­tu­ren, gemaakt door Jan Van Eijgen, zijn begroeid met schim­mel­ko­lo­nies en nadien geïn­stal­leerd door­heen de hele abdij Keizersberg. Ze dagen ons uit om na te den­ken over zowel de zorg als wal­ging voor onze direc­te omgeving.ENG

Whether it’s to clean up dirt or to wipe a swea­ty and feve­rish forehead with the utmost care, rags are essen­ti­al to our exis­ten­ce. These por­ce­lain sculp­tu­res, cre­a­ted by Jan Van Eijgen, are over­grown with colo­nies of fun­gus and sub­se­quent­ly instal­led throug­hout Keizersberg Abbey. They chal­len­ge us to think about both care and dis­gust for our imme­di­a­te environment.

Casco annext edities01