Verzamelingen

Off the Shelves

Off the Shelves is een digi­taal plat­form én een fysie­ke plek in Cas-co. Hier wor­den edi­ties, kun­ste­naars­boe­ken, geluids­frag­men­ten en videos gemaakt door en met kun­ste­naars ver­bon­den aan de wer­king uitgelicht. 

Zo ont­wik­ke­len de resi­den­ten van Cas-co jaar­lijks nieu­we edi­ties. Het medi­um, de opla­ge en de prijs wordt steeds bepaald door de kun­ste­naars zelf. Cas-co zoekt steeds naar nieu­we gele­gen­he­den om de edi­ties te tonen en te ver­ko­pen, bij­voor­beeld tij­dens Open Studio’s. Daarnaast kan je de edi­ties steeds recht­streeks bij de kun­ste­naar in kwes­tie te kopen door sim­pel­weg een mail­tje te stu­ren of af te spreken.

Het kun­ste­naars­boek is dan weer het medi­um bij uit­stek waar­in tekst, con­cept, vorm en beeld elkaar als gelij­ken ont­moe­ten. Cas-co zet zich samen met ande­re cul­tu­re­le part­ners, zoals M — Leuven, in om de regi­o­na­le pro­duc­tie van kun­ste­naars­boe­ken ‑en ande­re expe­ri­men­te­le vor­men van lite­ra­tuur in kaart te bren­gen en te waarderen. 

Geluidsfragmenten kun­nen vele vor­men aan­ne­men, waar­on­der pod­casts. Zo maakt Cas-co zelf de Studio’ pod­cast, voor ieder­een die nieuws­gie­rig is naar het werk en wer­ken van de kun­ste­naars in Cas-co. In elke afle­ve­ring gaat Sammy Ben Yakoub op ate­lier­be­zoek bij een van die kun­ste­naars, om het werk en het wer­ken te ont­dek­ken en te begrijpen.