15.12.2022, 19:00—23:30
Jan Van Eijgen (Let's Talk Leuven)

LTL9 online instapost Van Eijgen

Jan Van Eijgen (°95, leeft en werkt in Leuven) onder­zoekt in mixed media en schim­mels hoe hij­zelf en ande­ren zich ver­hou­den tot diep­men­se­lij­ke feno­me­nen als lij­den, tran­si­tie en rege­ne­ra­tie. Zij het als kun­ste­naar, arts of bui­ten­staan­der, het resul­taat van dit denk­spel fun­geert als gespreks­ope­ner. Hij zoekt span­nings­vel­den op en brengt ‑al dan niet ver­­­ge­­zoch­­te- ana­lo­gie­ën aan het licht. Vanuit zijn dub­be­le ach­ter­grond als con­cep­tu­eel kun­ste­naar en arts raak­te hij onder meer gebi­o­lo­geerd door het gebruik van schim­mels die als beel­den­de mate­rie naad­loos aan­slui­ten bij die nar­ra­tief. Tijdens het najaar van 2022 werk­te Van Eijgen aan een onder­zoek (samen met ande­re weten­schap­pers, onder­zoe­kers en bio-kun­ste­naars) naar het kleu­ren van peni­cil­li­um spe­cies via gene­ti­sche trans­for­ma­tie. De resul­ta­ten toont hij tij­dens een groeps­ten­toon­stel­ling in de Abdij van Keizersberg.

Jan Van Eijgen is resi­dent bij Studio Annext, een samen­wer­king tus­sen Labora en Cas-co die zich richt op star­ten­de kunstenaars.