15.12.2022, 18:00—23:30
SILODROME: Artist Talk Jan Van Eijgen (Let's Talk Leuven) + Last Clubber (Affair)

Https static nieuwsblad be Assets Images Upload 2021 09 29 1a3e8e78 363f 4788 93e5 821299aa70b9

[NL]

15 decem­ber vormt het defi­ni­tie­ve eind­punt van een belang­rijk hoofd­stuk in de geschie­de­nis van Cas-co, maak­leer­plek en vele ande­ren. Deze avond kan u, het publiek, voor de aller­laat­ste keer de ruim­te van de silo’s bewon­de­ren, voor deze gepri­va­ti­seerd wor­den. We voor­zien dan ook een pas­send afscheid. Tussen 18u00 en 21u00 kan u de groeps­pre­sen­ta­tie ELAPSE’, die inspeelt op het gege­ven van ver­an­der­lijk­heid, voor de laat­ste keer bezoe­ken. Om 19u00 pre­sen­teert Jan Van Eijgen zijn recen­te onder­zoek, waar­van de resul­ta­ten te bezich­ti­gin­gen zijn als onder­deel van ELAPSE, tij­dens een artist talk i.s.m. Let’s Talk Leuven. Vanaf 21u00 is het ter­rein aan het col­lec­tief Affair, dat de avond afsluit met een dansfeest.

.

Artist Talk i.k.v. Let’s Talk Leuven — Jan Van Eijgen


Jan Van Eijgen (°95, leeft en werkt in Leuven) onder­zoekt in mixed media en schim­mels hoe hij­zelf en ande­ren zich ver­hou­den tot diep­men­se­lij­ke feno­me­nen als lij­den, tran­si­tie en rege­ne­ra­tie. Zij het als kun­ste­naar, arts of bui­ten­staan­der, het resul­taat van dit denk­spel fun­geert als gespreks­ope­ner. Hij zoekt span­nings­vel­den op en brengt ‑al dan niet ver­­­ge­­zoch­­te- ana­lo­gie­ën aan het licht. Vanuit zijn dub­be­le ach­ter­grond als con­cep­tu­eel kun­ste­naar en arts raak­te hij onder meer gebi­o­lo­geerd door het gebruik van schim­mels die als beel­den­de mate­rie naad­loos aan­slui­ten bij die nar­ra­tief. Tijdens het najaar van 2022 werk­te Van Eijgen aan een onder­zoek (samen met ande­re weten­schap­pers, onder­zoe­kers en bio-kun­ste­naars) naar het kleu­ren van peni­cil­li­um spe­cies via gene­ti­sche trans­for­ma­tie. De resul­ta­ten toont hij tij­dens de groeps­ten­toon­stel­ling ELAPSE’ in maak­leer­plek. Jan Van Eijgen is resi­dent bij Studio Annext, een samen­wer­king tus­sen Labora en Cas-co die zich richt op star­ten­de kunstenaars.

Toegang gra­tis.

.

Last Clubber — Affair


Affair werd uit­ge­no­digd om, met het ein­de van de silo’s in zicht, een slot­feest in maak­leer­plek te hos­ten. A cul­mi­na­ti­on of artis­tic expres­si­on, unt­old con­cre­te sto­ries and bodi­ly flows in a divi­ne atmos­p­he­re.” Kom fees­ten en volg ons in transcendentie.

Event & line-up hier.

Tickets à 8,5 euro hier.

.

.

.

[ENG]

December 15 marks the defi­ni­ti­ve end of an impor­tant chap­ter in the his­to­ry of Cas-co, maak­leer­plek and many others. This eve­ning you, the public, can admi­re for the very last time the spa­ce of the silos, befo­re it is pri­va­ti­zed. We the­re­fo­re pro­vi­de a suit­able par­ti­ti­on. Between 6.00 PM and 9.00 PM you can visit the group pre­sen­ta­ti­on ELAPSE’ for the last time, which res­ponds to the ever­chan­ging spa­ti­al lands­ca­pe. At 7.00 PM Jan Van Eijgen will pre­sent his recent research, inclu­ding the results that can be vie­wed as part of ELAPSE, during an artist talk i.c.w. Let’s Talk Leuven. From 21.00 on the venue ser­ves as a Playground for Affair, which will end the eve­ning with a dan­ce party.

.

Artist Talk i.c.w. Let’s Talk Leuven — Jan Van Eijgen


Jan Van Eijgen (°1995, lives and works in Leuven) explo­res with mixed media and fun­gi how himself and others rela­te to dee­ply human phe­no­me­na such as suf­fe­ring, tran­si­ti­on and rege­ne­ra­ti­on. Whether he is an artist, a doc­tor or an out­si­der, the results of the­se mind games func­ti­ons as a con­ver­sa­ti­on star­ter. He see­ks out fields of ten­si­on and brings — whe­ther or not far-fet­ched — ana­lo­gies in see­min­gly very dif­fe­rent research are­as to light. From his dual back­ground as a con­cep­tu­al artist and doc­tor, he beca­me mes­me­ri­zed by, among other things, the use of fun­gi, which, as a visu­al mate­ri­al, seam­les­sly fit into this nar­ra­ti­ve. During the fall of 2022, Van Eijgen wor­ked on a research pro­ject (together with other sci­en­tists, researchers and bio-artists) on colo­ring peni­cil­li­um spe­cies through gene­tic trans­for­ma­ti­on. He will show the results during the group exhi­bi­ti­on ELAPSE’ at maakleerplek.

Entrance free.

.

Last Clubber — Affair


To clo­se off the exhi­bi­ti­on ELAPSE and the pro­gram­me SILODROME, Affair was invi­ted to to host a final par­ty in maak­leer­plek. A cul­mi­na­ti­on of artis­tic expres­si­on, unt­old con­cre­te sto­ries and bodi­ly flows in a divi­ne atmos­p­he­re. Come par­ty and fol­low us into transcendence.

Event & line-up here.

Tickets at 8,5 euro here.