21.03.2016, 00:00—00:00
Ash Bowland (Let's Talk Leuven)

ARTIST TALK Ash Bowland

Tijdens deze artist talk bij Cas-co gaat coör­di­na­tor Sammy Ben Yakoub in gesprek met kun­ste­naar Ash Bowland over haar werk Ekphrasis dat ze ont­wik­kel­de en momen­teel ten­toon­stelt in de n+1 pro­jec­t­ruim­te bij Cas-co.

Ekphrasis kadert in haar bre­der onder­zoek le don­ner-a-voir” waar ze het pro­ces van beel­den maken en de metho­des van beeld­cre­a­tie onder­zoekt en in haar beel­den beschrijft. Ze beschrijft de hoe­da­nig­heid van een uniek beeld, van een zelf­stan­dig beeld in het foto­gra­fisch medium.

Haar onder­zoek raakt de kern van wat William Mitchell het meta-beeld” noemt. Als een regis­seur orga­ni­seert ze ein­de­lo­ze per­mu­ta­ties van model­len, objec­ten, spie­gels, ruim­ten, ruim­te­lij­ke inter­ven­ties en decor­stuk­ken in ver­schil­len­de opstel­lin­gen en vari­a­ties om zo de hoe­da­nig­heid van het beeld in het alge­meen, en het foto­gra­fisch beeld in het bij­zon­der, op te helderen.

Ash Bowland is sinds 1 febru­a­ri te gast bij Cas-co. Het resul­taat van haar werk toont ze in de ten­toon­stel­ling Ekphrasis.

Nota: N+1 is de voor­ma­li­ge naam van een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co. Tussen 2016 en 2022 leg­den 15 kun­ste­naars een tra­ject af in de ruim­te, zorg­zaam bege­leid door kunst­edu­ca­tor Sammy Ben Yakoub. Vanaf 2023 werd de plek, en het tra­ject, onder­deel van kun­ste­naars­plat­form Off the Grid.