Ash Bowland:
Ekphrasis


Off the Grid
Periode: 01.01—02.03.2016

Ash Bowland (°1990) is een mul­ti­dis­ci­pli­nai­re kun­ste­naar geves­tigd in Brussel, België. Na het afron­den van haar stu­dies aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (Ba), LUCA School of Arts (Ma) en Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (GradDipEd) werk­te ze het afge­lo­pen decen­ni­um als kun­ste­naar, ont­wer­per en kunsteducator.


Website
Kopie van ash bowland 8 Kopie van ash bowland 9 Kopie van ash bowland5 Kopie van ash bowland 6 N1 Ash Bowland Ekphrasis

Studio View

ARTIST TALK Ash Bowland

Ash Bowland:
Ekphrasis

Tijdens haar resi­den­tie­pe­ri­o­de in Cas-co ont­wik­kel­de Ash Bowland het pro­ject Ekphrasis.

Ekphrasis kadert in een bre­der onder­zoek le don­ner-a-voir’ waar ze het pro­ces van beel­den maken en de metho­des van beeld­cre­a­tie onder­zoekt en in haar beel­den beschrijft. Ze omschrijft de hoe­da­nig­heid van een uniek beeld, van een zelf­stan­dig beeld in het foto­gra­fisch medium.

Haar onder­zoek raakt de kern van wat William Mitchell het meta-beeld’ noemt. Als een regis­seur orga­ni­seert ze ein­de­lo­ze per­mu­ta­ties van model­len, objec­ten, spie­gels, ruim­ten, ruim­te­lij­ke inter­ven­ties en decor­stuk­ken in ver­schil­len­de opstel­lin­gen en vari­a­ties om zo de hoe­da­nig­heid van het beeld in het alge­meen, en het foto­gra­fisch beeld in het bij­zon­der, op te helderen.


Nota: N+1 is de voor­ma­li­ge naam van een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co. Tussen 2016 en 2022 leg­den 15 kun­ste­naars een tra­ject af in de ruim­te, zorg­zaam bege­leid door kunst­edu­ca­tor Sammy Ben Yakoub. Vanaf 2023 werd de plek, en het tra­ject, onder­deel van kun­ste­naars­plat­form Off the Grid.