22.03.2022, 14:00—17:00
Robbert&Frank Frank&Robbert - DIYShrines

Small desctruction of Sorrows Berlin 1 min

In het kader van het ten­toon­stel­lings­pro­ject As You Think So Shall You Become geven Robbert&Frank Frank&Robbert een mas­ter­class rond DIYShrines. De gra­tis mas­ter­class is in eer­ste instan­tie bedoeld voor een publiek van kun­ste­naars met een prak­tijk in beel­den­de kunst, per­for­man­ce, en installatiekunst.

Vertrekpunt van de mas­ter­class is het werk DIYShrines; een flat-pack ver­sie van een schrijn of klein hei­lig­dom bedoeld om zelf mee aan de slag te gaan. Wat is de zin/​onzin van heden­daag­se ritu­e­len? Welke rol kun­nen kun­ste­naars hier­in spe­len, wel­ke impact kun­nen ze heb­ben? Waar ligt de balans tus­sen stu­rend ont­wer­pen en ruim­te laten in par­ti­ci­pa­tie­ve kunst­prak­tij­ken? In de work­shop gaan we door­heen gesprek en het con­creet bezig zijn met een eigen DIYShrine op zoek naar antwoorden.

Deze mas­ter­class is te com­bi­ne­ren met de artist talk van Robbert&Frank Frank&Robbert, die­zelf­de avond 22 maart om 19u in SLAC


Frank&Robbert Robbert&Frank

Sinds 2012 gaan Frank en Robbert door het leven als het kun­ste­naars­duo Robbert&Frank Frank&Robbert. Deze inten­se samen­wer­king vormt de basis voor hun artis­tie­ke prak­tijk en sym­bo­li­seert hun visie op vriend­schap, col­lec­ti­vi­teit, samen­spel en ken­nis­de­ling. Samen rea­li­se­ren ze een mul­ti­dis­ci­pli­nair oeu­vre van objec­ten, prints, instal­la­ties, video’s, acties in de open­ba­re ruim­te en cross-over per­for­man­ces op de grens tus­sen kunst en the­a­ter. Met hun werk ver­hou­den ze zich actief tot de glo­ba­le samen­le­ving en for­mu­le­ren ze vra­gen en poë­ti­sche alternatieven. 

Hun werk was te zien in solo­ten­toon­stel­lin­gen in o.a. Fred&Ferry Gallery (Antwerpen), Croxhapox (Gent), Netwerk (Aalst), Lage Egal Gallery (Berlijn), Buda (Kortrijk) en Be-Part (Waregem), en in groeps­ten­toon­stel­lin­gen in o.a. Baro Gallery (Sao Paulo), Charlama Contemporary Art Gallery (Sarajevo), Panthera Art Space (Brussel), Belvédère (Rotterdam), KW Institute for Contemporary Art (Berlijn), Dr. Guislain Museum (Gent) en BOZAR (Brussel).

Ze stu­deer­den in 2012 af met een mas­ter­di­plo­ma beel­den­de kunst aan het KASK Gent. Sinds janu­a­ri 2021 wor­den ze ver­te­gen­woor­digd door Fred&Ferry Gallery