Anthony van Gog


30CC-Residentie
Periode: 09.03—03.05.2020

Anthony van Gog (°1996, Antwerpen) is een per­for­man­ce- en geluids­kun­ste­naar, die woont en werkt in Antwerpen. Hij stu­deer­de af aan de Maastricht Institute of Performative Arts met een BA in Performance Art. Naast het cre­ë­ren van eigen werk is Anthony ver­bon­den aan het dans­ge­zel­schap WArd/​waRD – Ann Van Den Broek en hij was te zien in o.a. Blueprint on Memory en Memory Loss op diver­se podia in Europa.


Partnership(s): 30CC
Podium Anthony van Gog A First Vision of Dying 121 2018 Performative Installation web Podium Anthony van Gog For Those W Ho Envy Self Sabotage 2019 Performace

Anthony van Gog

Tijdens zijn PODIUMresidentie in Cas-co onder­zoekt per­for­man­ce- en geluids­kun­ste­naar Anthony van Gog het mys­ti­cis­me en de notie van zel­floos­heid in de actu­e­le con­text. Wat is mys­tiek? Hoe mani­fes­teert mys­tiek zich van­daag de dag? Hoe ver­taalt de notie van zel­floos­heid zich bin­nen performancekunst?

Daarnaast onder­zoekt van Gog nieu­we vor­men van mys­ti­cis­me zoals het con­ti­nu­üm van de club­cul­tuur. Wat is het ver­schil tus­sen club en kloos­ter? De asce­se en een psy­che­de­li­sche trip? En hoe plaats je deze vra­gen in rela­tie tot licha­me­lij­ke pro­ces­sen zoals lethar­gie, droom, staar of bewus­te­loos­heid en de uit­wer­king van lage fre­quen­ties op het lichaam — zowel audi­tief als sensitief.