Brecht Heytens, Patrick Vervueren & Jan Palinckx:
Dag 4


Studio maakleerplek
Periode: 05.04—30.06.2021

Frieda ver­za­melt de artis­tie­ke acties van Eva Binon, Nikè Moens, Jan Palinckx en Patrick Vervueren. Jan is sce­no­graaf en Patrick the­a­ter­ma­ker. Voor dit pro­ject nodig­den Jan en Patrick licht- en instal­la­tie­kun­ste­naar Brecht Heytens uit.

Concept en uit­voe­ring: Brecht Heytens, Jan Palinckx, Patrick Vervueren

Productie: Frieda

Coproductie: Cas-co

Met de steun van: EXPAND(ed) / De Vlaamse Overheid, Signify, Stad Gent.


Website
F262ad 3057ae7ddd034e7787b0c0439a2d5743 mv2 F262ad 3ba37c996b4b406190f80d8dc9796a8c mv2 F262ad 65af43f269ae4759a6bbd791dd6f4788 mv2 F262ad 0d61511c4b3c479d9336a6af0e876124 mv2

Brecht Heytens, Patrick Vervueren & Jan Palinckx:
Dag 4

Van begin april tot eind juni ver­toef­de Jan Palinkx, Brecht Heytens en Patrick Vervueren in resi­den­tie in maak­leer­plek. Ze wer­ken er drie maan­den lang aan de eer­ste fase, de zgn. voor­stu­die, van hun nieu­we pro­ject Dag 4. Dag 4? Op dag 4 plaatst een god licht in het hemel­ge­welf. op het ein­de van de 19de eeuw ont­wer­pen uit­vin­ders de gloei­lamp. niet veel later ver­klaart een filo­soof de god van het natuur­lij­ke licht dood. in 2021 onder­ne­men drie man­nen een secu­lie­re recon­struc­tie van dag 4 en gaan met moder­ne tech­no­lo­gie­ën op zoek naar het god­de­lij­ke licht.

light is a tem­po­ral phe­no­me­non, ari­sing from burning stars; a sur­pri­se in the dark­ness of spa­ce. light is the gre­a­test magic of all, as it is the sour­ce of all enchant­ment. wit­hout light, no life. wit­hout life, no cre­a­ti­on, no art, no archi­tec­tu­re, no visi­on, no expres­si­on.” (richard rogers)

Decorontwerper jan palin­ckx, the­a­ter­ma­ker patrick ver­vu­e­ren en beel­dend kun­ste­naar brecht hey­tens cre­ë­ren met een bouw­pak­ket van staal, arti­fi­ci­eel licht en wat niet nog alle­maal ruim­tes mét en vóór licht. ze bou­wen in uw bij­zijn aldoor op‑, om- en af, laten de omge­ving trans­for­me­ren en bie­den het licht daar­mee steeds wis­se­len­de invals­hoe­ken om zich te mani­fes­te­ren. in dit onop­hou­de­lij­ke han­de­len ont­staat een cho­re­o­gra­fie tus­sen mens en mecha­niek; een spel met licht, lij­nen, vlak­ken, kleur en per­spec­tief; een bewe­ging die refe­reert naar het natuur­lij­ke licht; een sacra­le ruim­te waar licht als uni­ver­se­le taal cen­traal staat.

Het pro­ject situ­eert zich op het raak­vlak tus­sen the­a­ter en beel­den­de kunst en wordt gepre­sen­teerd als een lichts­culp­tuur met een the­a­tra­le spanningsboog.

Activiteiten