24.06.2021, 18:00—20:00
Showcase: Dag 4

F262ad 0d61511c4b3c479d9336a6af0e876124 mv2

Cas-co nodigt u uit voor het avond­lij­ke open ate­lier van Dag 4, een pro­ject van Brecht Heytens, Patrick Vervueren en Jan Palinckx.

light is a tem­po­ral phe­no­me­non, ari­sing from burning stars; a sur­pri­se in the dark­ness of spa­ce. light is the gre­a­test magic of all, as it is the sour­ce of all enchant­ment. wit­hout light, no life. wit­hout life, no cre­a­ti­on, no art, no archi­tec­tu­re, no visi­on, no expres­si­on.” (Richard Rogers)

Op dag 4 plaatst een god licht in het hemel­ge­welf. op het ein­de van de 19de eeuw ont­wer­pen uit­vin­ders de gloei­lamp. niet veel later ver­klaart een filo­soof de god van het natuur­lij­ke licht dood. in 2021 onder­ne­men drie man­nen een secu­lie­re recon­struc­tie van dag 4 en gaan met moder­ne tech­no­lo­gie­ën op zoek naar het god­de­lij­ke licht.

Decorontwerper Jan Palinckx, the­a­ter­ma­ker Patrick Vervueren en beel­dend kun­ste­naar Brecht Heytens cre­ë­ren met een bouw­pak­ket van staal, arti­fi­ci­eel licht en wat niet nog alle­maal ruim­tes mét en vóór licht. ze bou­wen in uw bij­zijn aldoor op‑, om- en af, laten de omge­ving trans­for­me­ren en bie­den het licht daar­mee steeds wis­se­len­de invals­hoe­ken om zich te mani­fes­te­ren. in dit onop­hou­de­lij­ke han­de­len ont­staat een cho­re­o­gra­fie tus­sen mens en mecha­niek; een spel met licht, lij­nen, vlak­ken, kleur en per­spec­tief; een bewe­ging die refe­reert naar het natuur­lij­ke licht; een sacra­le ruim­te waar licht als uni­ver­se­le taal cen­traal staat.

Aan deze per­for­ma­tie­ve licht­in­stal­la­tie werd er de voor­bije maan­den hard gewerkt onder­in de mas­sie­ve, beton­nen silo’s van maak­leer­plek. We zou­den dan ook heel graag met jul­lie en met de kun­ste­naars in gesprek gaan en genie­ten van een corona­proof hap­je en drankje.