Lola Daels


M-Residentie
Periode: 18.09.2023—04.02.2024

Lola Daels (1990, Jette) woont en werkt in Brussel. Ze behaal­de in 2014 haar mas­ter beel­den­de kun­sten aan Luca School of Arts, Brussel. Haar werk was eer­der te zien in groeps­ten­toon­stel­lin­gen in onder meer Bozar (BE), Extracity Kunsthal (BE), Art Sonje Center Seoul (KR) en Kunsthal Aarhus (DK). Ze nam eer­der deel aan resi­den­tie­pro­gram­ma’s zoals EKWC (NL), Cité Internationale des Arts (FR), AAIR Antwerpen (BE) en Fondation CAB (BE).


Website
Terre en force Kusseneers Photo Eline Willaert 15 min Terre en force Kusseneers Photo Eline Willaert 10 min Cedric Raskin min Terre en force Kusseneers Photo Eline Willaert 17 min Terre en force Kusseneers Photo Eline Willaert 21 min Britt Guns Silvia Cappellari

Lola Daels

M biedt Lola Daels (1990, Jette) gedu­ren­de vijf maan­den een resi­den­tie­plek in Cas-co. Daels cre­ëert voor­na­me­lijk sculp­tu­ren en site-spe­ci­fie­ke instal­la­ties waar­in ze de notie authen­ti­ci­teit bevraagt. Haar onder­zoek focust zich momen­teel op in onbruik geraak­te imi­ta­tie­tech­nie­ken, die ze her­uit­vindt en tracht te ver­duur­za­men. In de M‑residentie zal Daels zich ver­die­pen in twee Italiaanse tech­nie­ken: sca­gli­o­la (schijn­mar­mer) en pie­tra dura (inleg­werk in steen). Het resul­taat van het onder­zoek tij­dens Daels resi­den­tie wordt in het voor­jaar van 2024 gepre­sen­teerd in M. Meer info volgt.

Wat bete­kent authen­ti­ci­teit in een geglo­ba­li­seer­de wereld waar­in alles wordt gere­pro­du­ceerd? Deze vraag staat cen­traal in Lola Daels’ artis­tie­ke prak­tijk. Vertrekpunt zijn sou­ve­nirs en gevon­den voor­wer­pen, ver­za­meld door de kun­ste­naar. Deze objec­ten heb­ben een ambi­gue ver­hou­ding tot authen­ti­ci­teit. Ze pre­ten­de­ren uniek te zijn, ter­wijl ze vaak in gro­te hoe­veel­he­den gepro­du­ceerd wor­den. Door deze arte­fac­ten opnieuw vorm te geven en te inte­gre­ren in een ande­re omge­ving, stelt Daels kri­ti­sche vra­gen over hun eco­lo­gi­sche en soci­aal-poli­tie­ke con­text en de men­se­lij­ke impact op de wereld van vandaag.

Tijdens haar onder­zoek naar authen­ti­ci­teit raak­te Lola Daels gefas­ci­neerd door ambach­te­lij­ke, in onbruik geraak­te, imi­ta­tie­tech­nie­ken. In de men­se­lij­ke drang om natuur­lij­ke feno­me­nen – zoals mar­mer en grot­ten – na te boot­sen, schuilt het roman­ti­sche ver­lan­gen om de natuur te eve­na­ren. In de repro­duc­tie wor­den de natuur­fe­no­me­nen ech­ter vaak opge­bouwd uit ver­vui­len­de pro­duc­ten. Een para­dox die Daels in haar onder­zoek ver­der uit­diept. In samen­wer­king met spe­ci­a­lis­ten onder­zoekt ze heden­daag­se, alter­na­tie­ve manie­ren om het ambacht ver­der te zet­ten en tege­lij­ker­tijd het ver­vui­len­de aspect van deze tech­nie­ken te elimineren.

Daels is geen onbe­ken­de naam in het Leuvense. Samen met archi­tect Sebastiaan Willemen, met wie ze een kun­ste­naars­duo vormt, is ze aan­ge­steld om op het Blauwputplein in Leuven een in situ instal­la­tie te presenteren.