14.03—01.09.2024
M Leuven: Mine Away - Lola Daels

M Leuven Lola Daels UAS 20240313 2493

Lola Daels cre­ëert sculp­tu­ren en instal­la­ties waar­in ze de notie authen­ti­ci­teit in de hui­di­ge eco­lo­gi­sche en soci­aal-poli­tie­ke con­text bevraagt. Tijdens haar M‑residentie ver­diep­te ze zich in twee Italiaanse, in onbruik geraak­te tech­nie­ken: sca­gli­o­la (schijn­mar­mer) en pie­tra dura (inleg­werk in steen). M pre­sen­teert het resul­taat van haar resi­den­tie van 15 maart tot 1 sep­tem­ber 2024 in het museum.

Daels’ prak­tijk wordt geken­merkt door uit­voe­rig mate­ri­aal­on­der­zoek en arbeids­in­ten­sief expe­ri­ment. Centraal in haar werk staat de rela­tie tus­sen mens en natuur. Haar visu­eel ver­lei­de­lij­ke wer­ken zijn door­we­ven met ver­wij­zin­gen naar eco­lo­gi­sche ram­pen, kli­maat­ver­an­de­ring en de onom­keer­ba­re impact van de mens op de planeet.

Lola Daels (1990, Jette) woont en werkt in Brussel. Ze behaal­de in 2014 haar mas­ter beel­den­de kun­sten aan Luca School of Arts, Brussel. Haar werk was eer­der te zien in groeps­ten­toon­stel­lin­gen in onder meer Bozar (BE), Extracity Kunsthal (BE), Art Sonje Center Seoul (KR) en Kunsthal Aarhus (DK). Ze nam eer­der deel aan resi­den­tie­pro­gram­ma’s zoals EKWC (NL), Cité Internationale des Arts (FR), AAIR Antwerpen (BE) en Fondation CAB (BE).


ENG


Lola Daels cre­a­tes sculp­tu­res and instal­la­ti­ons in which she ques­ti­ons the noti­on of authen­ti­ci­ty within the cur­rent eco­lo­gi­cal and socio-poli­ti­cal con­text. During her M resi­d­en­cy, she immer­sed herself in two obso­le­te Italian tech­ni­ques: sca­gli­o­la (faux mar­ble) and pie­tra dura (inlaid sto­ne). M pre­sents the results of her resi­d­en­cy from 15 March to 1 September 2024 at the museum.

Daels’ prac­ti­ce is charac­te­ri­sed by exten­si­ve mate­ri­al research and labour-inten­si­ve expe­ri­men­ta­ti­on. Central to her oeu­vre is the rela­ti­ons­hip bet­ween humans and natu­re. Her visu­al­ly seduc­ti­ve works are laced with refe­ren­ces to eco­lo­gi­cal disas­ters, cli­ma­te chan­ge and the irre­ver­si­ble impact of humans on the planet.

Lola Daels (b. 1990, Jette) lives and works in Brussels. She gai­ned her master’s degree in visu­al arts from the Luca School of Arts, Brussels, in 2014. Her work has pre­vious­ly been shown in group exhi­bi­ti­ons at Bozar (BE), Extracity Kunsthal (BE), Art Sonje Center Seoul (KR) and Kunsthal Aarhus (DK), amongst others. Daels has also com­ple­ted resi­den­cies at EKWC (NL), Cité Internationale des Arts (FR), AAIR Antwerp (BE) and Fondation CAB (BE).


M Leuven Lola Daels UAS 20240313 2498
M Leuven Lola Daels UAS 20240313 2434 Revised
231206 Museum M Lola Daels 234
231206 Museum M Lola Daels 144
231206 Museum M Lola Daels 225
231206 Museum M Lola Daels 96
231206 Museum M Lola Daels 239
231206 Museum M Lola Daels 262