10.09.2023, 11:00—17:00
Open Monumentendag: Open Studio in Villa Stuyven en kunstintegraties op maakleerplek

Villa s 1 300dpi

NED

Op 10 sep­tem­ber is het weer zo ver: dan trekt Vlaanderen er voor de 35e keer op uit op Open Monumentendag. Dit jaar slaat Herita de han­den in elkaar met het Vlaams Architectuurinstituut voor een pro­gram­ma waar­in heden­daag­se archi­tec­tuur en erf­goed elkaar ont­moe­ten. Het over­koe­pe­len­de the­ma is living heri­ta­ge”, ofte­wel imma­te­ri­eel erf­goed. Onder de noe­mer Met hart en ziel’ focus­sen we op de men­sen, ver­ha­len, cul­tu­re­le prak­tij­ken en tra­di­ties die al gene­ra­ties lang ver­bon­den zijn met onze monu­men­ten. Ter gele­gen­heid van Open Monumtendag, co-orga­ni­seert Cas-co een pro­gram­ma in maak­leer­plek en Villa Stuyven.Villa Stuyven: Open Studio Benjamin Mengistu Navet


Villa Stuyven is een bru­ta­lis­ti­sche kun­ste­naars­wo­ning, weg­ge­do­ken in het groen van een sta­ti­ge resi­den­ti­ë­le wijk in Holsbeek. De vil­la is een archi­tec­tu­raal mees­ter­werk in onver­sne­den bru­ta­lis­ti­sche stijl, naar ont­werp van Architectenburo Vanderbiest en Reynaert uit Leuven. Dit was tot voor kort de woning van artiest en filo­soof Jef Stuyven. In 2021 werd het pand ver­kocht aan kun­ste­naar en desig­ner Bram Kerkhofs en kunst­fa­ci­li­ta­tor Lore Baeyens. Het duo reno­veer­de de woning met zorg en aan­dacht voor de oor­spron­ke­lij­ke archi­tec­tuur en met het doel samen­wer­king en uit­wis­se­ling met ande­re kunst­pro­fes­si­o­nals te kun­nen sti­mu­le­ren. Zo ont­van­gen ze elke zomer een kun­ste­naar, die de dia­loog aan­gaat met het gebouw en er in alle rust en vrij­heid kan wer­ken. De laat­ste weken ver­bleef Benjamin Mengistu Navet in de woning, ter­wijl hij ana­loog een resi­den­tie liep in Off the Grid, Cas-co. De resul­ta­ten van zijn werk wer­den ver­taald naar de ten­toon­stel­ling Dear Julius,’ in Cas-co. Tijden Opens Monumentendag kan je daar­naast een opstel­ling in zijn tij­de­lij­ke ate­lier in Villa Stuyven bezoe­ken en meer leren over zijn werkproces.


maak­leer­plek: kuns­tin­te­gra­ties door Amber Roucourt, Sammy Ben Yakoub, Jonas Beerts, Jan Van Eijgen en AgNo3000


Ook op maak­leer­plek zet­ten de ver­schil­len­de sterk­hou­ders van het pro­ject zich in om de site en haar ver­haal in de verf te zet­ten. In de Molens van Orshoven – ze zijn genoemd naar hun eer­ste eige­naar – was sinds eind 19de eeuw een indu­stri­ë­le maal­de­rij met woon­huis geves­tigd. De molens wer­den eerst met stoom­ma­chi­nes en later elek­trisch aan­ge­dre­ven. In de gro­te beton­nen silo’s werd graan opge­sla­gen. Toen het geheel werd gebouwd, werd graan voor het eerst in bulk in sche­pen ver­voerd. Vandaag zoekt maak­leer­plek, met haar diver­se deel­plek­ken in het gro­te geheel, naar toe­komst­be­sten­di­ge ant­woor­den die ook het ver­le­den her­ge­brui­ken’. Leuvense bedrij­ven, scho­len, kun­ste­naars en inwo­ners leren, maken en wer­ken hier, samen. Naar aan­lei­ding van Open Monumentendag stel­len vijf kunstenaars(collectieven), die onder de koe­pel van Cas-co een ate­lier heb­ben in maak­leer­plek, elk een tij­de­lij­ke of per­ma­nen­te kuns­tin­te­gra­tie op de site voor:

  • Een Open Studio met moge­lijk­heid om por­tret­ten te laten maken door AgNo300
  • Een nieu­we pos­ter en het werk From flags of a land far far away’ door Amber Roucourt
  • De kunst­in­stal­la­tie AI bevech­ten met plas­tic zak­ken (opblaas­baar pro­to­ty­pe)’ door Jonas Beerts
  • De video K. en Jonathan (actie 4)’ door Sammy Ben Yakoub
  • De kunst­in­stal­la­tie met schim­mel­cul­tu­ren Insul(t)ation’ door Jan Van Eijgen

Je kan de site van maak­leer­plek, de ingre­pen van Polo archi­tec­ten en de kunst­wer­ken ont­dek­ken op eigen tem­po of tij­dens een rond­lei­ding geor­ga­ni­seerd door het Vlaams Architectuurinstituut. Daarnaast kan je ook ken­nis maken met het draai­deu­ren­pro­ject van het Sint-Pieterscollege.

Villa S 2 300dpi Picture taken by Benjamin Mengistu Navet: "view during the golden jour : favorite moment outside the Villa : in between two summer rainings, the last moments of sun."

ENG

The 10th of September marks the 35th edi­ti­on of Open Monumentendag. This year, Herita is joi­ning for­ces with the Flemish Architecture Institute (VAI) for a pro­gram in which con­tem­po­ra­ry archi­tec­tu­re and heri­ta­ge meet. The over­ar­ching the­me is living heri­ta­ge”, or intan­gi­ble heri­ta­ge. Under the hea­ding With heart and soul’, we focus on the peo­p­le, sto­ries, cul­tu­ral prac­ti­ces and tra­di­ti­ons that have been con­nec­ted to our monu­ments for gene­ra­ti­ons. On the occa­si­on of Open Monumentendag, Cas-co is co-orga­ni­zing a pro­gram with its part­ners in maak­leer­plek and Villa Stuyven.

Villa Stuyven — Open Studio Benjamin Mengistu Navet


Villa Stuyven is a bru­ta­list artis­t’s hou­se, tuck­ed away in the green of a sta­te­ly resi­den­ti­al area in Holsbeek. The vil­la is an archi­tec­tu­ral mas­ter­pie­ce in una­dul­te­ra­ted Brutalist sty­le, desig­ned by Architectenburo Vanderbiest en Reynaert from Leuven. Until recent­ly, this was the home of artist and phi­lo­sop­her Jef Stuyven. In 2021, the buil­ding was sold to artist and desig­ner Bram Kerkhofs and art faci­li­ta­tor Lore Baeyens. The duo reno­va­ted the hou­se with care and atten­ti­on to the ori­gi­nal archi­tec­tu­re and with the aim of sti­mu­la­ting col­la­bo­ra­ti­on and exchan­ge with other art pro­fes­si­o­nals. Every sum­mer they recei­ve an artist who can work in pea­ce and free­dom and enter into a dia­lo­gue with the par­ti­cu­lar envi­ron­ment. In recent weeks, Benjamin Mengistu Navet has been staying in the hou­se, ana­lo­gous­ly to run­ning a resi­d­en­cy at Off the Grid in Cas-co. The results of his work were trans­la­ted into the exhi­bi­ti­on Dear Julius,’ in Cas-co. During Open Monumentendag you can also visit an instal­la­ti­on in his tem­po­ra­ry stu­dio in Villa Stuyven and learn more about his work process.

maak­leer­plek — art inte­gra­ti­ons by Amber Roucourt, Sammy Ben Yakoub, Jonas Beerts, Jan Van Eijgen en AgNo3000


The various strong­holds of the pro­ject maak­leer­plek are also com­mit­ted to high­ligh­ting the site and its sto­ry. In the Molens van Orshoven’ — they are named after their first owner — an indu­stri­al mill with a hou­se had been esta­blis­hed sin­ce the end of the 19th cen­tu­ry. The mills were first powe­red by steam engi­nes and later elec­tri­cally. Grain was sto­red in the lar­ge con­cre­te silos. When the who­le was built, grain was trans­por­ted in bulk in ships for the first time. Today maak­leer­plek, with its various sub­di­vi­si­ons in the gre­a­ter who­le, is loo­king for futu­re-proof ans­wers that also reu­se’ the past. Leuven com­pa­nies, schools, artists and resi­dents learn, cre­a­te and work here. Together. On the occa­si­on of Open Monumentendag, five artists (col­lec­ti­ves), who have a stu­dio in maak­leer­plek under the umbrel­la of Cas-co, each pro­po­se a tem­po­ra­ry or per­ma­nent art inte­gra­ti­on for the site:

  • Open Studio and port­raits by AgNo3000
  • Poster and From flags of a land far far away’ by Amber Roucourt
  • Art instal­la­ti­on with infla­ta­bles AI bevech­ten met plas­tic zak­ken (opblaas­baar pro­to­ty­pe)’ by Jonas Beerts
  • Video K. en Jonathan (actie 4)’ by Sammy Ben Yakoub
  • Art instal­la­ti­on with fun­g­hi Insul(t)ation’ by Jan Van Eijgen

You can dis­co­ver the site of maak­leer­plek, and the (new) works, during a tour orga­ni­zed by the Flemish Architecture Institute as part of the Day of Architecture. You can also get acquain­ted with the draai­deu­ren­pro­ject’ of Sint-Pieterscollege.

Casco finissage silos jw web res 60 Installatie door Jan Van Eijgen in de silo's, 2022 © Jente Waerzeggers
3 Analoge portretering door AgNo3000 op de site van maakleerplek © Wouter Elsen