MDC CASCO 01 033 LR N+1 Project Space
Over

Het N+1 resi­den­tie­pro­gram­ma van Cas-co is een bege­leid resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­tra­ject voor star­ten­de kun­ste­naars, gekop­peld aan de N+1 Project Space. 

Met de N+1 resi­den­tie­wer­king mikt Cas-co op star­ten­de kun­ste­naars, die nog geen eigen werk­plaats heb­ben en op zoek zijn naar hun plek in het veld. De kun­ste­naars wor­den dik­wijls gese­lec­teerd tij­dens afstu­deer­pre­sen­ta­ties. Zo bie­den Cas-co en BAC art lab jaar­lijks één kun­ste­naars tij­dens de LUCA Showcase de CAS-CO BAC AWARD, die naast het N+1‑programma ook toe­gang geeft tot een ande­re set aan moge­lijk­he­den voor ont­wik­ke­ling in Leuven. Naast jon­ge, pas afge­stu­deer­de kun­ste­naars, is er ook bij­zon­de­re aan­dacht voor kun­ste­naars die een nieu­we rich­ting wil­len geven aan hun praktijk. 

De resi­den­tie­pe­ri­o­de wordt bege­leid door Teacher-in-Residence Sammy Ben Yakoub. Hij reflec­teert met de gese­lec­teer­de kun­ste­naars over inhoud en (groei)potentieel, gebruik­te media en pre­sen­ta­tie­mo­ge­lijk­he­den, vor­men van den­ken, spre­ken en schrij­ven over het werk. Daartoe wor­den ook ande­re pro­fes­si­o­nals uit het cul­tu­re­le veld betrok­ken. Hierbovenop heb­ben alle N+1‑residenten toe­gang tot het over­koe­pe­len­de pro­gram­ma van Cas-co.

Na een cre­a­tie­pe­ri­o­de van drie maan­den volgt een publiek toon­mo­ment van twee weken in de N+1 Project Space. De pre­sen­ta­tie wordt dik­wijls geo­pend met een artist talk, gekop­peld aan het pro­gram­ma van Let’s Talk Leuven. Daarnaast is er de moge­lijk­heid om scree­nings, lezin­gen en publi­ca­ties voor te stel­len in de aan­pa­len­de ruimtes.

2024

Activiteiten

MDC CASCO 01 032 LR N+1 Project Space