Our Startling Universe – Deadline 24.09.21

Our startling univers

Zin en ambi­tie om bij te dra­gen aan Our Startling Universe? Deze groeps­ten­toon­stel­ling zal deel uit­ma­ken van KNAL! Fringe, hét onder­deel van het Stadfestival van de big bang waar jon­ge makers en expe­ri­ment cen­traal staan. In het najaar orga­ni­se­ren Expo Leuven, Cas-co en MijnLeuven, in samen­wer­king met KU[N]ST Leuven, een bege­lei­dingstra­ject voor acht star­ten­de kun­ste­naars met als doel om samen een nieu­we pre­sen­ta­tie te rea­li­se­ren. De ten­toon­stel­ling vindt plaats in Expo Leuven van 18 novem­ber tot 18 decem­ber. Geïnteresseerd? Stuur je con­cept­no­ta in tot en met vrij­dag 24 sep­tem­ber 2021!

 • Over KNAL! Stadfestival van de big bang:

  Wist je dat de big­bang­the­o­rie in Leuven geschre­ven is? Professor Georges Lemaître lan­ceer­de deze revo­lu­ti­o­nai­re the­o­rie over de oer­knal in 1931 aan de Leuvense uni­ver­si­teit. En hij deed de weten­schap op haar grond­ves­ten dave­ren! Het is dan ook niet toe­val­lig dat Leuven de big bang als the­ma van zijn wer­ve­len­de stads­fes­ti­val kiest. In het najaar van 2021 ont­ke­te­nen we een gro­te cul­tu­re­le big bang. KNAL! laat je zien, horen en voe­len hoe de big bang tot op de dag van van­daag kunst en weten­schap inspi­reert. Geniet van expo’s, muziek, eve­ne­men­ten en van alles wat jouw leven KNAL! maakt.

  KNAL! Fringe is een eigen­zin­nig pro­gram­ma­on­der­deel van KNAL!, ver weg van de plat­ge­tre­den paden. Centraal staan jon­ge makers en expe­ri­ment. Hoe gaan zij om met de big­bang­the­o­rie en wel­ke ver­won­de­ring roept het ont­staan van ruim­te en tijd bij hen op? Dat wordt hoor­baar en zicht­baar in bestaand en nieuw werk van dit belof­te­vol artis­tiek talent. Verschillende Leuvense orga­ni­sa­ties slaan hier­voor de han­den in elkaar.

  In de groeps­ten­toon­stel­ling Our Startling Universe stel­len we ons de vraag: hoe gaan jon­ge­ren van­daag de dag om met de big­bang­the­o­rie? De oer­knal heeft zijn weg gevon­den naar bij­na alle onder­wijs­sys­te­men en cur­ri­cu­la, maar tege­lij­ker­tijd blijkt de waar­heid van de the­o­rie meer dan ooit in vraag gesteld te wor­den. Hoe komt dat? Vandaag cure­ren jon­ge­ren de infor­ma­tie die zij wil­len heb­ben op een veel actie­ve­re manier dan 100 jaar gele­den. Onderzoekers, exper­ti­se­cen­tra én kun­ste­naars stel­len spe­ci­a­lis­ti­sche infor­ma­tie beschik­baar voor zij die er naar zoe­ken. Simulaties, repor­ta­ges, ana­ly­ses, onder­zoeks­rap­por­ten en kunst­wer­ken ver­rij­ken ons beeld over oude the­o­rie­ën. Een abstract begrip als de oer­knal is daar­om van­daag mak­ke­lij­ker vat­baar dan ooit te voren én leidt tot steeds nieu­we schep­pin­gen. Maar ook the­o­rie­ën die de oer­knal tegen­spre­ken vin­den over­al aan­hang. Kijk naar de recen­te her­op­le­ving van de flat earth soci­e­ty of naar reli­gi­eu­ze strek­kin­gen die gelo­ven dat de aar­de niet ouder is dan enke­le dui­zend jaren.


  Expo Leuven, Cas-co en MijnLeuven bege­lei­den acht kun­ste­naars bij het rea­li­se­ren van een groepstentoonstelling:

  De acht gese­lec­teer­de kun­ste­naars vol­gen een gemeen­schap­pe­lijk bege­lei­dingstra­ject, bestaan­de uit drie denk- en werk­ses­sies (op 4 okto­ber, 14 okto­ber en 12 novem­ber). Tijdens deze ses­sies gaan de kun­ste­naars met elkaar en ande­re pro­fes­si­o­nals in dia­loog en wor­den ze onder­steund bij het rea­li­se­ren van hun ideeën.

  De kun­ste­naars gaan aan de slag met bestaand werk of krij­gen de kans om een nieuw werk te cre­ë­ren. Dit kan beel­dend en/​of per­for­ma­tief werk zijn.

  Ze krij­gen een klein hono­ra­ri­um om hun pro­ject of idee te rea­li­se­ren en om hun onkos­ten te dekken.

 • Wij zijn op zoek naar kun­ste­naars, makers of col­lec­tie­ven die:

  • onder­ne­mend en op zoek zijn naar zijn/​haar/​hun plek in de bre­de cul­tu­re­le sector
  • een prak­tijk ont­wik­ke­len in de beel­den­de kunsten/​podiumkunsten/​creatieve indu­strie of een meng­vorm ervan
  • zich gedu­ren­de de maan­den okto­ber en novem­ber actief wil­len en kun­nen engageren
  • aan­slui­ting kun­nen vin­den bij het the­ma van KNAL!
  • een link met Leuven heb­ben (woon­plaats, werk­plaats, betrok­ken­heid in een orga­ni­sa­tie of project)
 • Verstuur jouw dos­sier tegen vrij­dag 24 sep­tem­ber 2021 per e‑mail naar expo@​leuven.​be.
  Een vol­le­dig dos­sier bevat vol­gen­de elementen:

  • Een con­cept­no­ta: een beschrij­ving van het werk dat je wil pre­sen­te­ren of dat je nog wil maken. De beschrij­ving hoeft niet meer dan ½ A4 te zijn!
  • Een beel­dend port­fo­lio of enke­le foto’s van je laat­ste projecten
  • Video’s kun­nen bij­ge­voegd wor­den d.m.v. weblinks
  • Hulp nodig bij het schrij­ven van jouw con­cept­no­ta? MijnLeuven bege­leidt kun­ste­naars die hun kans wil­len wagen. Schrijf je hier in.

  De selec­tie – en toe­wij­zings­pro­ce­du­re loopt als volgt:

  • Expo Leuven, Cas-co en MijnLeuven beoor­de­len de aan­vra­gen op basis van het inge­dien­de dos­sier en selec­te­ren de acht meest geschik­te kandidaten
  • De gese­lec­teer­de kun­ste­naars wor­den ten laat­ste op 28 sep­tem­ber op de hoog­te gesteld
Campagnebeeld Exporuimte Tweebronnen jpg