21.09.2022, 12:30—13:30
019

MDC 019 Na Kim 001 LR 834x1024

Op 21 sep­tem­ber ont­vangt Cas-co het kun­ste­naars­col­lec­tief 019 (Gent). Dit najaar instal­leert Cas-co, samen met 019, een vlag­gen­mast op het publie­ke speel­plein van Brede School STROOM. Vanaf deze win­ter wap­pert er een eer­ste vlag! Tijdens deze lunch talk met Valentijn Goethals (12u30 — 13u30), komen jul­lie te weten hoe 019 werkt, wat vexil­lo­lo­gie is, en hoe het eer­ste pro­gram­ma met kun­ste­naars-vlag­gen samen­ge­steld zal wor­den. Bring your own lunch & van har­te wel­kom voor een gesprek.


Over 019

019 is een trans­dis­ci­pli­nair plat­form dat tus­sen­ruim­tes ont­wik­kelt voor intu­ï­tief expe­ri­ment, samen­wer­king en ont­moe­ting tus­sen archi­tec­tuur, gra­fisch ont­werp en beel­den­de kunst.

019 laat steeds nieu­we moge­lijk­he­den zien en door­breekt gang­ba­re manie­ren van ten­toon­stel­len in artis­tie­ke en niet-artis­tie­ke ruim­tes. Als een gast­vrije bezet­ter nodigt 019 kun­ste­naars uit om het poten­ti­eel van deze ruim­tes te onder­zoe­ken en zicht­baar te maken.

Vanuit een pro­jec­t­ruim­te in Gent, in de publie­ke ruim­te en bij instel­lin­gen in bin­nen- en bui­ten­land cre­ëert 019 zo nieu­we raak­vlak­ken tus­sen kunst en maatschappij.

019 zomer2021 HR 1024x834