15.05.2019, 00:00—00:00
Annelies Nagels en Glenn Geerinck (De Warande)

Workspace Labo TALK Warande

De Warande (Turnhout) is een cul­tuur­huis waar beel­den­de kunst van­af het begin­jaar in 1972 als een vol­waar­di­ge poot gezien wordt bin­nen de gehe­le pro­gram­me­ring van het cultuurcentrum.

Ook van­daag pre­sen­teert het beel­dend luik van De Warande een afwis­se­len­de com­bi­na­tie van geves­tig­de namen en jon­ge talen­ten via the­ma­ti­sche groeps­ten­toon­stel­lin­gen, solo­’s en pre­sen­ta­tie­plat­for­men voor jon­ge kun­ste­naars. Programma van voor­bije jaren bewijst dit met o.a. solo­’s van Ria Pacquée, Nel Aerts, Peter de Cupere en Nicolas Provost en groeps­ten­toon­stel­lin­gen zoals The Gulf Between, Het Gouden Paviljoen en Mens en Machine en hun pro­gram­ma Gangmakers’ voor jon­ge kunstenaars.

Curatoren Annelies Nagels en Glenn Geerinck geven toe­lich­ting over hoe ze elk van­uit de eigen spe­ci­fie­ke pro­fes­si­o­ne­le inte­res­ses en exper­ti­se vorm­ge­ven aan een actief beel­dend pro­gram­ma in Warande en op diver­se locaties.

Annelies Nagels stu­deer­de Slavische filo­lo­gie en kunst­we­ten­schap­pen. Na een ver­blijf van twee jaar in Moskou was zij twee jaar pro­ject­me­de­wer­ker aan de Hogeschool Gent (KASK, 2000 – 2002) en gedu­ren­de drie jaar ate­lier­ver­ant­woor­de­lij­ke bij kun­ste­naar Jan De Cock (20042007). Sinds tien jaar leidt zij de dienst ten­toon­stel­lin­gen van cul­tuur­huis de Warande in Turnhout. Bij de ten­toon­stel­lin­gen die zij in de Warande rea­li­seer­de horen o.a. solo­ten­toon­stel­lin­gen van Hans Op de Beeck, Jef Geys, Nicolas Provost, Peter de Cupere, Nel Aerts en Ria Pacquée.

Glenn Geerinck (°1984, Antwerpen) behaal­de een mas­ter foto­gra­fie en video­kunst aan Sint Lucas Antwerpen. Naast zijn prak­tijk als kun­ste­naar zet hij ver­schil­len­de gecu­reer­de ten­toon­stel­lings­pro­jec­ten op. Hij is co-foun­der van Time to Meet’, een plat­form voor expand­ed pho­to­grap­hy met o.a. foto­fes­ti­vals op ver­schil­len­de loca­ties in Antwerpen en in De Brakke Grond, Amsterdam. Van 2011 tot 2016 was Geerinck als co-cura­tor ver­bon­den aan Voorkamer | kun­ste­naars­ini­ti­a­tief, waar hij ver­schil­len­de ten­toon­stel­lin­gen mee op touw zet­te. Vanaf 2017 is hij assis­tent pro­gram­ma­tor beel­den­de kunst voor de Warande. Zijn focus ligt op foto­gra­fie, video, per­for­man­ce, en erva­rings­ge­rich­te wer­ken. In al zijn pro­jec­ten ver­trekt hij van­uit de beel­dend intu­ï­tie­ve en acti­ve­ren­de blik eer­der dan een van­uit the­o­re­tisch discours.

Praktisch:

15.05.19, Cas-co, Vaartstraat 94, 3000 Leuven

11u: Talk#

12u00: lunch

13u: start indi­vi­du­e­le stu­dio visits