Jan Vandenplas


Studio Vaartstraat
Periode: 01.01.2020—…
Jan Vandenplas woont en werkt in Leuven.

PL1595 PL2078 PL1953 PL1728 DO3479 DO1545

Jan Vandenplas

Het werk van Jan Vandenplas is vaak geba­seerd op een con­creet, foto­gra­fisch motief of een com­bi­na­tie van beel­den. Die vor­men het uit­gangs­punt voor vor­me­lij­ke ele­men­ten zoals com­po­si­tie of een spel tus­sen licht en donker.

De soms luk­raak geko­zen beeld­frag­men­ten bewerkt Vandenplas in ver­schil­len­de lagen en die bewer­king brengt steeds meer abstra­he­ring. Op schijn­baar mono­chro­me schil­de­rij­en ont­staat een soort van huid van ver­bor­gen kleu­ren, vor­men en struc­tu­ren. Ook in zijn foto­gra­fisch werk zoekt Vandenplas naar detail, kleur, vorm en compositie.