Angyvir Padilla


M-Residentie
Periode: 04.03—15.09.2024

Angyvir Padilla (°1987, Venezuela) woont en werkt in Brussel. Haar werk werd eer­der ten­toon­ge­steld op ver­schil­len­de plek­ken waar­on­der IKOB Museum, Eupen (2023), CIAP, Genk (2022), Centrale Vitrine, Brussel (2021), Frac Grand Large — Hauts-de-France, Duinkerke (20212022) en S.M.A.K Museum, Gent (2021). In 2023 start­te ze een lan­ge-ter­mijn­re­si­den­tie in Moussem, een noma­disch kun­sten­cen­trum in Brussel.


Website
Foto: Silvia Cappellari Foto: Silvia Cappellari Performance ‘VIRGY’S BOUTIQUE’, Angyvir Padilla, 2023, IKOB. Foto: Lola Pertsowsky Performance ‘VIRGY’S BOUTIQUE’, Angyvir Padilla, 2023, IKOB. Foto: Lola Pertsowsky 4 0 8 Installatiezicht ‘DE ALLÁ, PARA ACÁ Y DE OTROS LADOS (FROM THERE, TO HERE AND ELSEWHERE)’, 2021, Angyvir Padilla, S.M.A.K museum. Foto: Silvia Cappellari Installatiezicht ‘DE ALLÁ, PARA ACÁ Y DE OTROS LADOS (FROM THERE, TO HERE AND ELSEWHERE)’, 2021, Angyvir Padilla, S.M.A.K museum. Foto: Silvia Cappellari 6 min 7 min 1 min 3 min 2 min 10 min 9 min 11 1

Studio View

4 Angyvir Padilla 03 3 Angyvir Padilla 02b 3 Angyvir Padilla 02a 2 Angyvir Padilla 01

Angyvir Padilla

Vijf maan­den lang is Angyvir Padilla te gast in de M‑residentie in Cas-co. In haar artis­tie­ke prak­tijk omarmt Padilla diver­se dis­ci­pli­nes en media, waar­on­der beeld­houw­kunst, per­for­man­ce, foto­gra­fie, video en geluid. Geïnspireerd door de erva­ring van ont­heem­ding ver­kent Padilla de idee­ën tijd, geheu­gen en thuis.

Artist sta­te­ment


Padilla’s wer­ken kun­nen gele­zen wor­den als ver­ha­len die con­stant in bewe­ging zijn. Ze over­schrij­den de gren­zen tus­sen ver­le­den en heden, inge­beeld en reëel, vluch­tig en tast­baar. Een terug­ke­rend onder­werp in haar instal­la­ties is het idee van een thuis’; een ruim­te die zowel ver­trouwd als ongrijp­baar is. Centraal in haar werk staat het ver­lan­gen om te bewo­nen wat mis­schien niet meer bestaat. De hun­ke­ring naar ver­trouwd­heid, hui­se­lijk­heid en het intrin­siek onver­mo­gen om het te berei­ken, vormt voor Padilla een sti­mu­lans voor haar beel­den­de experimenten.

Padilla gaat gere­geld artis­tie­ke samen­wer­kin­gen aan. Vaak vloei­en deze voort uit vriend­schap­pen en fami­lie­ban­den. Ze bie­den een tegen­ge­wicht voor de fysie­ke afstand en de een­za­me aard van haar artis­tie­ke reis.

Residentie en toonmoment


Deze resi­den­tie is een samen­wer­king tus­sen M en Moussem, een Brussels kun­sten­cen­trum dat werkt op ont­wik­ke­ling, pro­duc­tie en pre­sen­ta­tie van beel­den­de kun­sten en podi­um­kun­sten. Angyvir Padilla is de eer­ste M‑resident die i.s.m. Moussem werd opge­zet, ter­wijl de Leuvense Kaïn Walgrave resi­dent bij Moussem.

Tijdens haar resi­den­tie in Leuven wil Padilla die artis­tie­ke dia­loog met dier­ba­ren, maar ook haar band met Venezuela ver­der ver­ken­nen. Daarnaast zal ze de inte­gra­tie van stem en geluid in haar sculp­tu­ren en per­for­man­ces ver­der onderzoeken. 

Het resul­taat van het onder­zoek tij­dens Padilla’s resi­den­tie wordt in het najaar van 2024 gepre­sen­teerd in M. Meer info volgt.