14.11.2019, 00:00—00:00
Staci Bu Shea

TALK7 Studio Visits Staci Bu Shea

In het kader van Workspace / Labo pro­gram­ma orga­ni­seert Cas-co een publie­ke talk en indi­vi­du­e­le stu­dio visits met cura­tor Staci Bu Shea van Casco Art Institute in Utrecht.

Staci Bu Shea (1988, Miami) stu­deer­de af aan Centre for Curatorial Studies (Bard College) en werkt sinds 2017 als cura­tor in Casco Art Institute in Utrecht.

In een tijd van belang­rij­ke tran­si­ties wil Casco Art Institute op zoek naar meer soci­a­le en duur­za­me maat­schap­pij­sys­te­men door via het per­spec­tief van kunst naar de com­mons te kij­ken – een visie en bewe­ging waar eige­naar­schap col­lec­tief beheerd wordt door zelf­or­ga­ni­se­ren­de gemeenschappen.

Via hun artis­tiek pro­gram­ma Working for the Commons focust Casco Art Institute in het bij­zon­der op kunst­prak­tij­ken die zoe­ken naar com­mon grounds tus­sen kunst, onder­wijs en soci­a­le bewe­gin­gen. Hiervoor wer­ken ze nauw samen met kun­ste­naars en diver­se gemeenschappen.

Als stu­die­lijn bin­nen dit pro­gram­ma ini­ti­eer­de Staci Poetics of Living’ met Rizvana Bradley, een plat­form rond niet-nor­ma­tie­ve manie­ren om samen te leven en nieu­we manie­ren om te spre­ken over sexu­a­li­teit, gezond­heid en dood. Samen met Camel Curtis cureer­de ze Barbara Hammer: Evidentiary Bodies in het Leslie Lohman Museum of Gay & Lesbian Art, NY in 2017.

don­der­dag 14 november

11u: OPEN TALK#6, gratis

12u: lunch

13u-16u: stu­dio visits voor N+1 en STUDIO resi­den­ten van Cas-co

beeld: Ansuya Blom, You and me, 1999, soap­sto­ne, pho­to. Installation view. Het is of de ste­nen spre­ken (silen­ce is a com­mons), Casco Art Institute: Working for the Commons, 2019. Photo: Martha Stroo. Courtesy the artist.