04—18.11.2017
Andreas Rasmussen – Parallax

N1 Andreas Rasmussen Parallax

Op zater­dag 4 novem­ber, 19u pre­sen­teert N+1 resi­dent Andreas Rasmussen het resul­taat van zijn werk­pe­ri­o­de in Cas-co en gaat in gesprek met cura­tor Sammy Ben Yakoub over zijn project.

Andreas Rasmussen (DK, 1984) werkt in het hybri­de veld tus­sen ruim­te­lij­ke en nar­ra­tie­ve situ­a­ties, tus­sen het vir­tu­e­le en het reë­le, in dia­loog met een spe­ci­fie­ke plek, loca­tie of archi­tec­tuur. Zijn werk krijgt vorm in stu­dies van labo­ra­to­ria, land­schap­pen, digi­taal geren­derd of denk­beel­di­ge ruim­tes. Zijn onder­zoek resul­teert in sculp­tu­ren, instal­la­ties, digi­ta­le geren­der­de objec­ten en video’s. Tijdens zijn N+1 resi­den­tie in Cas-co in okto­ber 2017 werk­te Rasmussen met lokaal gevon­den mate­ri­a­len en de ruim­te­lij­ke eigen­heid van het oude archief­ge­bouw dat Cas-co huisvest.

Nota: N+1 is de voor­ma­li­ge naam van een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co. Tussen 2016 en 2022 leg­den 15 kun­ste­naars een tra­ject af in de ruim­te, zorg­zaam bege­leid door kunst­edu­ca­tor Sammy Ben Yakoub. Vanaf 2023 werd de plek, en het tra­ject, onder­deel van kun­ste­naars­plat­form Off the Grid.