06.10.2022, 15:00—17:00
Archiefzorg voor Kunstenaars (CKV)

2019 TOP OFFICE foto MHK Aclinckx 147 3680x2456

Workshop

Een archief is voor een kun­ste­naar van fun­da­men­teel belang, in een archief komt de meest uit­een­lo­pen­de infor­ma­tie samen. Dit kan gaan van beel­den en tek­sten die inspi­ra­tie bie­den, tot foto’s, cor­res­pon­den­tie, noti­ties, fac­tu­ren, voor­stu­dies en een inven­ta­ris of over­zicht van kunst­wer­ken. Zowel fysie­ke, papie­ren docu­men­ten als digi­ta­le bestan­den maken deel uit van het archief. Bovendien zijn deze docu­men­ten onlos­ma­ke­lijk ver­bon­den met de kern van de artis­tie­ke prak­tijk: de kunst­wer­ken zèlf.

Wat kan van belang zijn om bij te hou­den, en waar­om? En op wel­ke manier kan je docu­men­ten het bes­te bewa­ren? Het Centrum voor Kunstarchieven Vlaanderen (CKV) biedt een intro­duc­tie tot de do’s en don’ts van het archi­ve­ren en laat je ken­nis­ma­ken met han­di­ge en een­vou­di­ge metho­des om zelf aan de slag te gaan.

De work­shop rond archi­ve­ring bestaat uit een intro­duc­tie tot het hoe en het waar­om van archief­vor­ming en archief­be­heer. Vervolgens gaan we aan de slag om samen de moge­lijk stap­pen tot archief­zorg te for­mu­le­ren en uit te pro­be­ren. We tonen met prak­ti­sche voor­beel­den en situ­a­ties hoe je een kunst­ar­chief kan bewa­ren, orde­nen, beschrij­ven en ont­slui­ten om het toe­gan­ke­lijk te maken voor jezelf en anderen.


CKV

Het CKV werd opge­richt in janu­a­ri 2019 en is een cen­tra­le hub voor de gedis­tri­bu­eer­de zorg voor kunst­ar­chie­ven en nalatenschappen.

Als erken­de lan­de­lijk dienst­ver­le­nen­de orga­ni­sa­tie biedt CKV archief­vor­mers en beheer­ders van nala­ten­schap­pen prak­ti­sche onder­steu­ning bij de zorg voor hun archief of het beheer van de nala­ten­schap. De dienst­ver­le­ning van het CKV richt zich op acto­ren uit het bre­de veld van de heden­daag­se beel­den­de kunst zoals kun­ste­naars, cura­to­ren, kunst­hal­len, ver­za­me­laars, cri­ti­ci, gale­ries en ande­re kunst­pro­fes­si­o­nals en staat hen bij met raad en daad in het vor­men, bewa­ren en duur­zaam ont­slui­ten van hun archief.

Meer info over CKV? Check de web­si­te of zie Instagram of Facebook: @ckvcentrum