23.04—06.06.2022
HEAR HERE @ CAS-CO: MAIKA GARNICA

Maika Garnica Maika Garnica Oscillating Lines 1 1

Hear Here is een par­cours langs geluids­kunst in Leuven, geor­ga­ni­seerd door STUK. 15 klin­ken­de kunst­wer­ken staan ver­spreid over 10 erf­goed­lo­ca­ties, waar­van Cas-co één. Kunstenaar Maika Garnica pre­sen­teert in Cas-co een nieuw werk, op maat van de plek. 


Tijdens Hear Here gaat elke instal­la­tie een akoes­ti­sche dia­loog aan met archi­tec­tuur en omge­ving. De dik­ke ste­nen muren van de KADOC-kapel reso­ne­ren anders dan de Kruidtuin in bloei. Deze rela­tie tus­sen klank, akoes­tiek en onze per­cep­tie staat cen­traal in geluids­kunst. Van zoe­men­de bij­en tot dreu­nen­de orgel­pij­pen, van de zoek­tocht naar stil­te tot geluids­over­last in de Noordzee: Hear Here is een ver­ras­send ont­dek­kings­par­cours voor alle leef­tij­den, voor lief­heb­bers van kunst, muziek en erfgoed.


Maika Garnica neemt het sculp­tu­raal medi­um als ver­trek­punt om de rela­tie tus­sen kun­ste­naar, toe­schou­wer en ruim­te te onder­zoe­ken. Variaties in con­text en inter­ac­tie doen de aard van haar werk voort­du­rend ver­schui­ven, van sculp­tuur tot geluids­ob­ject of gebruiks­voor­werp. Haar wer­ken vor­men pro­to­ty­pes die de com­plexe ver­hou­ding tus­sen vorm en mate­rie arti­cu­le­ren en tege­lijk tot nieu­we vor­men van com­mu­ni­ca­tie kun­nen leiden. 

Maika Garnica (1992) woont en werkt in Antwerpen. Ze behaal­de in 2015 haar Masterdiploma in de Vrije Kunsten aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. Garnica ont­ving in 2015 de Academia Belgica prijs te Rome, Italië en in 2016 werd ze geno­mi­neerd voor STRT Kit, AAIR Antwerpen. Haar werk en per­for­man­ces waren in ver­schil­len­de expo­si­ties en op fes­ti­vals te zien, waar­on­der in gale­rie Marion Cannière, Antwerpen, KRAAK Festival, Brussel, STUK, Leuven, en CIAP, Hasselt. In 2020 werk­ten de Brakke Grond en Sonic Acts samen om haar nieu­we instal­la­tie en per­for­man­ce From Bow to Ear te tonen als onder­deel van de Sonic Acts Academy in het Stedelijk Museum.