23.04—06.06.2022
Hear Here: Maika Garnica & Nico Dockx - Embedded Tonality

Embedded Tonality

Hear Here is een par­cours langs geluids­kunst in Leuven, geor­ga­ni­seerd door STUK. 15 klin­ken­de kunst­wer­ken staan ver­spreid over 10 erf­goed­lo­ca­ties, waar­van Cas-co één. Hier cre­ëer­de kun­ste­naars Maika Garnica & Nico Dockx de nieu­we instal­la­tie Embedded Tonality’.


De Antwerpse kun­ste­naar Maika Garnica cre­ëert kera­mi­sche objec­ten die tege­lijk sculp­tu­ren en instru­men­ten zijn. Voor Hear Here slaat ze de han­den in elkaar met kun­ste­naar Nico Dockx. Met hun werk Embedded Tonality trach­ten zij hun eigen licha­me­lijk­heid in klin­ken­de tonen om te zet­ten. De leng­tes van hun lichaams­on­der­de­len wor­den geme­ten en ver­taald naar vor­men in klei, die op hun beurt als geluids­ob­jec­ten die­nen voor muzi­ka­le inter­ac­ties met ande­re kun­ste­naars. Elk object en elke leng­te heeft een eigen tona­li­teit en reso­neert op spe­ci­fie­ke fre­quen­ties. In de pro­duc­tie van klei wor­den klei­blok­ken vaak​‘licha­men’ genoemd. Elke blok klei heeft name­lijk een lan­ge weg moe­ten afleg­gen: zui­ve­re klei wordt via val­lei­en en rivie­ren​‘besmeurd’ met mine­ra­len, vuil en ande­re klei­deel­tjes, waar­na men er ook nog addi­tie­ven aan toe­voegt in de indu­strie. Een klei­blok bestaat dus uit ver­schil­len­de lagen, com­po­nen­ten en uit­ein­de­lijk tona­li­tei­ten, net zoals het men­se­lij­ke lichaam en de ver­schil­len­de onder­de­len van deze installatie.


Hear Here neemt je mee langs geluids­kunst in Leuven. Veertien klin­ken­de kunst­wer­ken staan ver­spreid over tien erf­goed­lo­ca­ties. Elke instal­la­tie gaat een akoes­ti­sche dia­loog aan met de archi­tec­tuur en omge­ving. De dik­ke ste­nen muren van de KADOC-kapel reso­ne­ren anders dan de Kruidtuin in bloei. Die rela­tie tus­sen klank, akoes­tiek en per­cep­tie staat cen­traal in geluids­kunst. Van zoe­men­de bij­en tot dreu­nen­de orgel­pij­pen, van de zoek­tocht naar stil­te tot geluids­over­last in de Noordzee. Maak je klaar voor een gra­tis ont­dek­kings­par­cours voor alle leef­tij­den en ervaar het ver­bor­gen Leuvens erf­goed met ande­re ogen en oren.

COM GELUID 2022 HEAR HERE BEELD INSTA LANCERING3