20.03.2019, 00:00—00:00
HORST & Evelyn Simons

Workspace Labo Talk HORST Evelyn Simons

HORST slaat na 5 edi­ties in Holsbeek (20142018) een nieu­we weg in. Vanaf 2019 orga­ni­seert HORST diver­se labs gericht op ont­wik­ke­ling en uit­wis­se­ling; artis­tie­ke pro­jec­ten met een focus op in-situ pro­duc­ties en een immersief muziek­fes­ti­val. Voor Cas-co lich­ten HORST en cura­tor Evelyn Simons al een tip­je van de slui­er en in het bij­zon­der over het pro­gram­ma beel­den­de kunst en architectuur.

Over deze trans­dis­ci­pli­nai­re aan­pak gaan HORST en Simons na de talk in dia­loog met ver­schil­len­de kun­ste­naars en Cas-co resi­den­ten. Hierna leg­gen ze indi­vi­du­e­le stu­dio visits af.

Evelyn Simons (1989, Halle) woont en werkt in Brussel als onaf­han­ke­lijk cura­tor. Voor HORST ver­zorgt ze de artis­tie­ke pro­gram­ma­tie, in nau­we samen­wer­king met de pro­gram­ma­to­ren archi­tec­tuur en muziek ten­ein­de een holis­tisch ver­haal neer te zet­ten waar­in de ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes elkaar ont­moe­ten. Daarnaast start­te ze voor Fondation CAB — een pri­vaat non-for-pro­fit kunst­ruim­te met een focus op mini­ma­lis­ti­sche en con­cep­tu­e­le kunst – een resi­den­tie-wer­king op en werkt als artist liai­son. Ze is tevens cura­tor voor de noma­di­sche gale­rie B.R.Collective en voor diens recent opge­star­te fysie­ke ruim­te B.R.Club in Brussel. Tot slot werkt Evelyn in samen­wer­king met Fondazione Prada aan een reeks soci­aal-geën­ga­geer­de pro­jec­ten met inter­na­ti­o­na­le kun­ste­naars en de bewo­ners van de Exarcheia-wijk in Athene, als ver­volg op de er in 2017 geor­ga­ni­seer­de groeps­ten­toon­stel­ling Driftwood, or how we surfa­ced through currents. 

Evelyn heeft een Master in de Kunstwetenschappen (uGent) en een Postgraduaat in Curatorial Studies (KASK Gent). In 2016 was ze cura­tor-in-resi­den­ce bij de Beirut Art Residency (Beiroet, Libanon) en in 2014 was ze lau­re­a­te van Curate Award (Fondazione Prada & Qatar Museums). Evelyn schrijft voor H ART, Tubelight en De Witte Raaf.

Praktisch:

woens­dag 20 maart 2019

Cas-co, Vaartstraat 94, 3000 Leuven

Lunch: 12u30

Talk#: 13u30

Studio visits: 14u30

http://​horstartsand​mu​sic​.com