10.11.2022, 12:30—13:30
Kasia Redzisz

KANAL KASIA 02 VEV 6866 20220126 c Veerle Vercauteren 20220126 3680 x 5520 full 300dpi

© Veerle Vercauteren

Op 10 novem­ber ont­vangt Cas-co Kasia Redzisz voor een lunch talk en stu­dio visits. Tijdens de talk (12u30 — 13u30) ver­telt Kasia o.a. over haar prak­tijk en de (toe­kom­sti­ge) wer­king van Kanal. Bring your own lunch & van har­te wel­kom voor een gesprek.

Kasia Redzisz is artis­tiek direc­teur bij Kanal — cen­tre Pompidou in Brussel. Voordat ze bij Kanal kwam, was ze Senior Curator bij Tate Liverpool, waar ze ver­ant­woor­de­lijk was voor het pro­gram­ma en inter­na­ti­o­na­le samen­wer­kin­gen. Tussen 2008 en 2015 werk­te ze als cura­tor bij Tate Modern. Tegelijkertijd was ze tus­sen 2008 en 2015 direc­teur van Open Art Projects, een orga­ni­sa­tie die zich inzet voor inno­va­tie­ve kunst­op­drach­ten. Haar onaf­han­ke­lij­ke werk omvat veel inter­dis­ci­pli­nai­re pro­jec­ten, meest recen­te­lijk de inau­gu­re­le ten­toon­stel­ling van Muzeum Susch (2019) en de vier­de edi­tie van de Art Encounters Biennial (2021). Ze is auteur van diver­se publi­ca­ties, redac­teur van ten­toon­stel­lings­ca­ta­lo­gi en lever­de bij­dra­gen aan tijd­schrif­ten als Frieze, Mousse en Tate Etc. Redzisz’ prak­tijk als cura­tor weer­spie­gelt haar toe­wij­ding aan gelijk­heid, expe­ri­men­ta­tie en het tot stand bren­gen van grens­over­schrij­den­de dia­lo­gen, tus­sen artis­tie­ke prak­tij­ken die voort­ko­men uit ver­schil­len­de geo­gra­fi­sche gebieden.


On November 10, Cas-co will recei­ve Kasia Redzisz for a lunch talk and stu­dio visits. During the talk (12.30 p.m. — 1.30 p.m.), Kasia talks about her prac­ti­ce and the (futu­re) func­ti­o­ning of Kanal. Bring your own lunch & wel­co­me for a conversation.

Kasia Redzisz is Artistic Director at Kanal — cen­tre Pompidou in Brussels. Prior to joi­ning Kanal she ser­ved as Senior Curator at Tate Liverpool, whe­re she was res­pon­si­ble for the pro­gram­me and inter­na­ti­o­nal col­la­bo­ra­ti­ons. Between 2008 and 2015 she wor­ked as cura­tor at Tate Modern. At the same time, bet­ween 2008 and 2015 she was Director of Open Art Projects, an orga­ni­sa­ti­on dedi­ca­ted to inno­va­ti­ve art com­mis­si­ons. Her inde­pen­dent work inclu­des many inter­dis­ci­pli­na­ry pro­jects, most recent­ly the inau­gu­ral exhi­bi­ti­on of Muzeum Susch (2019) and the fourth edi­ti­on of the Art Encounters Biennial (2021). She is an author of books, edi­tor of exhi­bi­ti­on cata­lo­gues and con­tri­bu­tor to maga­zi­nes such as Frieze, Mousse and Tate Etc. Redzisz’s cura­to­ri­al prac­ti­ce reflects her com­mit­ment to equa­li­ty, expe­ri­men­ta­ti­on and to esta­blis­hing trans­na­ti­o­nal dia­lo­gues bet­ween artis­tic prac­ti­ces stem­ming from diver­se geographies.