17.06—04.07.2021
Margo Veeckman – Embellished Enclosures

N1 MARGO VEECKMAN EMBELLISHED ENCLOSURES 17 06 04 07 21

Tijdens haar N+1 resi­den­tie in Cas-co ont­wik­kel­de Margo Veeckman een aan­tal tex­tie­le wer­ken en een video, die gepre­sen­teerd wor­den in de ten­toon­stel­ling Embellished Enclosures”.

De wer­ken van Margo Veeckman reflec­te­ren op de omgang met het (vrou­we­lijk) lichaam in onze heden­daag­se, geau­to­ma­ti­seer­de cul­tuur. Hoe kan een lichaam terug vrij­er bewe­gen in een omge­ving waar­in het geob­jec­ti­veerd, gebruikt en gecom­mer­ci­a­li­seerd wordt? Margo onder­zoekt de gren­zen van het deco­ra­tie­ve en de asso­ci­a­ties met vrou­we­lijk­heid die er vaak mee gepaard gaan. Wat wordt geper­ci­pi­eerd als auto­noom werk en wat als orna­ment? Welke machts­struc­tu­ren schui­len hier achter?

Margo Veeckman (1997) stu­deer­de tex­tiel aan LUCA School of Arts in Gent en Curatorial Studies aan KASK School of Arts in Gent. In haar werk komen tex­tiel, gevon­den voor­wer­pen, sculp­tuur, foto’s en video samen. Ze gaat op zoek naar licha­me­lij­ke ken­nis die ver­lo­ren is geraakt. Margo brengt zo de aan­dacht naar dat­ge­ne wat ont­glipt, het onzicht­ba­re, het onge­hoor­de, het schijn­baar waar­de­lo­ze. Ze stelt in vraag wat bin­nen het nor­ma­tie­ve en patri­ar­cha­le den­ken is verstard.


Nota: N+1 is de voor­ma­li­ge naam van een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co. Tussen 2016 en 2022 leg­den 15 kun­ste­naars een tra­ject af in de ruim­te, zorg­zaam bege­leid door kunst­edu­ca­tor Sammy Ben Yakoub. Vanaf 2023 werd de plek, en het tra­ject, onder­deel van kun­ste­naars­plat­form Off the Grid.