Margo Veeckman


Off the Grid
Periode: 11.01—16.06.2021

Margo Veeckman (°1997, Gent) stu­deer­de tex­tiel aan LUCA School of Arts in Gent en Curatorial Studies aan het KASK in Gent.


N1 Margo Veeckman 11 01 tot 16 06 21 1 N1 Margo Veeckman 11 01 tot 16 06 21 2

Margo Veeckman

In stil­te gespro­ken. Het har­de wordt net wat zach­ter. Wie bezit de macht om te bepa­len wat schoon­heid, waar­de en pro­duc­ti­vi­teit omvat?”

In het werk van Margo Veeckman komen tex­tiel, gevon­den voor­wer­pen, sculp­tuur, foto’s en video samen. Ze gaat op zoek naar een licha­me­lij­ke ken­nis die ver­lo­ren is geraakt. Ze brengt de aan­dacht naar het­geen dat ont­glipt, het onzicht­ba­re, het onge­hoor­de, het schijn­baar waar­de­lo­ze en stelt in vraag wat bin­nen het nor­ma­tie­ve en patri­ar­cha­le den­ken is verstard.

Tijdens de N+1 resi­den­tie onder­zoekt Margo via een reeks wer­ken de rela­tie tus­sen de afwe­zig­heid van beli­chaam­de ken­nis en de heden­daag­se angst voor vrouwelijkheid.


Nota: N+1 is de voor­ma­li­ge naam van een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co. Tussen 2017 en 2022 leg­den 15 kun­ste­naars een tra­ject af in de ruim­te, zorg­zaam bege­leid door kunst­edu­ca­tor Sammy Ben Yakoub. Vanaf 2023 werd de plek, en het tra­ject, onder­deel van kun­ste­naars­plat­form Off the Grid.