24.04.2021, 10:00—20:00
SOTA (Congress of Others Within) – Geannuleerd

Sota

State of the Arts

State Of The Arts (SOTA) is een open plat­form dat de heden­daag­se kunst­we­reld opnieuw wil ver­beel­den. SOTA gelooft dat de tran­si­tie van de kunst­we­reld naar een meer recht­vaar­di­ge prak­tijk ook kan die­nen als een kata­ly­sa­tor voor ech­te ver­an­de­ring in de bre­de­re samenleving.


SOTA fair arts almanac

In 2019 publi­ceer­de SOTA de eer­ste Fair Arts Almanac. De inhoud van het boek werd ont­wik­keld tij­dens een zomer­kamp in 2018 waar­in onge­veer 70 mede­wer­kers actief waren. De diver­se arti­ke­len in deze eer­ste edi­tie waren bewust open­ge­steld voor debat en asso­ci­a­tief gebun­deld, met veel tegen­strij­dig­he­den, los­se eind­jes en bot­sin­gen die aan­lei­ding gaven tot discussie. 

In 2021 zal SOTA een reeks ont­moe­tin­gen orga­ni­se­ren, die elke laat­ste zater­dag van de maand plaats­vin­den op een ande­re loca­tie in België en steeds een ander onder­werp of vraag aan­vat­ten, die van­daag de dag bin­nen de kunst­we­reld leeft. Deze the­ma’s wor­den gespreid over het hele jaar, reke­ning hou­dend met de gevoe­lig­he­den van de ver­schil­len­de seizoenen.


Congress of the Others Within

April is de maand van ope­nen, ont­lui­ken en ont­kie­men. Wat is de impact van het groei­en­de eco­lo­gi­sche bewust­zijn op de kun­sten? Hoe kun­nen we natuur ver­te­gen­woor­di­gen, repre­sen­te­ren en samen­wer­ken met niet- of meer-dan-men­se­lij­ke wezens die boven­dien ook deel uit­ma­ken van ons. Kunstenaars expe­ri­men­te­ren met aller­lei vor­men om de rela­tie met deze meer-dan-men­se­lij­ke wezens anders vorm te geven: Sommigen roe­pen insti­tu­ten in het leven voor de oce­aan, ande­ren onder­zoe­ken hoe we rechts­per­so­nen kun­nen oprich­ten voor de erken­ning van rivie­ren, weer ande­ren roe­pen met uit­ster­ven bedreig­de soor­ten op tij­dens rituelen.

Al deze expe­ri­men­ten wil­len we ver­za­me­len in een echt Congress of the Others Within”. Hoe kun­nen deze expe­ri­men­ten een inspi­ra­tie zijn om het kun­sten­veld vorm te geven?


ENGLISH

SOTA

State Of The Arts (SOTA) is an open plat­form reima­gi­ning the art world today. We belief, the tran­si­ti­on of an art world towards more fair prac­ti­ce can also ser­ve as a cata­lyst for gen­ui­ne chan­ge in soci­e­ty at large.


SOTA FAIR ARTS ALMANAC

In 2019 SOTA publis­hed the first Fair Arts Almanac. The con­tent of the book was gene­ra­ted during a week long sum­mer camp in 2018 with about 70 con­tri­bu­tors. The com­pi­la­ti­on of various arti­cles in this first edi­ti­on was deli­be­ra­te­ly open for deba­te and asso­ci­a­ti­ve, with a lot of con­tra­dic­ti­ons, loo­se ends and inconsistencies.

In 2021, SOTA will set out a series of day­long encoun­ters, orga­ni­zed each last Saturday of the month on ano­ther loca­ti­on in Belgium and about a dif­fe­rent topic – or ques­ti­on that lives within the art world the­se days. These issues are dis­tri­bu­ted over the calen­dar of the full year, taking the sen­si­bi­li­ties of the various sea­sons into account.


CONGRESS OF OTHERS WITHIN

April is the month of ope­ning up, bud­ding and sprou­ting. What is the impact of the gro­wing awa­re­ness of the eco­lo­gi­cal cri­sis into the arts? How to repre­sent, invo­ke, and col­la­bo­ra­te with non and more-than-humans that are also part of us? Some are cre­a­ting insti­tu­tes for the ocean, whi­le others set up legal enti­ties for the recog­ni­ti­on of rivers or sum­mon dis­tres­sed beings during (caring) rituals.

We will gather the­se attempts in a real Congress of Others Within as a way to expe­ri­ment on how to esta­blish a dif­fe­rent rela­ti­ons­hip with the earth pla­net as a being, cal­l­ed Gaia. How are the­se attempts re-sha­ping the field of arts?