08—09.05.2019
Floris Vanhoof

Workspace Labo Master Class4 Floris Vanhoof

In het kader van het WORKSPACE/LABO pro­gram­ma van Cas-co en de ten­toon­stel­ling Floris Vanhoof & Rie Nakajima (3 – 16.05.19) in STUK geeft kun­ste­naar Floris Vanhoof een twee­daag­se mas­ter class over zijn trans­di­ci­pli­nai­re prak­tijk. Voor een publiek van kun­ste­naars met een prak­tijk in beel­den­de kunst, per­for­man­ce, instal­la­tie en/​of geluid.

Vertrekpunt is de artis­tie­ke prak­tijk van Floris Vanhoof waar­in media en kunst­tak­ken door elkaar heen lopen. Zijn werk com­bi­neert huis­ge­maak­te elek­tro­ni­sche muziek­cir­cuits met ana­lo­ge pro­jec­tie­tech­no­lo­gie­ën, expand­ed cine­ma per­for­man­ces en muziekuitgaven.

Door het ene medi­um naar het ande­re te ver­ta­len, zoekt Vanhoof naar hoe onze per­cep­tie werkt en daagt ze uit door te tonen hoe nieu­we per­spec­tie­ven gecre­ëerd kun­nen worden.

Op het pro­gram­ma van de mas­ter class staan o.a. een per­for­man­ce met her­sen­ge­stuur­de film­pro­jec­tor, acti­va­tie van de sculp­tu­ra­le geluids­in­stal­la­tie Polyhedra, vraag­ge­sprek­ken en intro­duc­tie in het opbou­wen van geluids­cir­cuits en modu­lai­re vormen.

Praktisch:

gra­tis, Engels als voer­taal, max. 14 deelnemers

dag 1: Woensdag 8 mei (10:30 – 16:00), Cas-co, Vaartstraat 94, 3000 Leuven

dag 2: Donderdag 9 mei (14:00 – 18:00), STUK: Naamsestraat 96, 3000 Leuven

din­ner (18:00 – 20:00)