16—17.11.2019
Meryem Bayram

Meryem Bayram

In het werk van Meryem Bayram is de cen­tra­le drijf­veer een zich ont­wik­ke­len­de rela­tie tus­sen ener­zijds men­se­lijk gedrag en ander­zijds een gecon­stru­eer­de ruim­te­lij­ke omge­ving. Met mate­ri­aal zoals hout, kar­ton en elas­tiek cree­ërt ze instal­la­ties die de con­tou­ren van een fysie­ke ruim­te tra­ce­ren en her­vor­men, en in één­zelf­de gebaar licha­men uit­daagt om zich die ruim­te toe te eige­nen en te trans­for­me­ren. Door het laten ont­staan van spe­ci­fie­ke ont­moe­tin­gen tus­sen lichaam en mate­ri­aal, legt ze span­nin­gen bloot tus­sen het zicht­ba­re en het onzicht­ba­re, het gecom­po­neer­de en geïm­pro­vi­seer­de, en pro­fi­leert ze ver­bin­dings­pun­ten door voort­du­rend opnieuw nieu­we obsta­kels uit te vinden.

Meryem Bayram (°1981, Antwerpen) woont en werkt in Antwerpen, België. Aan de Koninklijke Academie van Schone Kunsten te Antwerpen stu­deer­de ze af als beeld­hou­wer en volg­de daar­na sce­no­gra­fie aan POPOK in Antwerpen. Sinds 2006 is ze artis­tiek mede­wer­ker beel­den­de kunst van Platform 0090.

Master class

Samen met een publiek van beel­dend kun­ste­naars, per­for­mers en the­a­ter­ma­kers gaat Meryem 2 dagen op zoek naar op wel­ke manie­ren een lichaam en/​of een object een ruim­te­lij­ke sce­no­gra­fie bevra­gen en ook veranderen.

Meyrem nodigt alle deel­ne­mers uit om mini­mum 3 objec­ten mee te bren­gen – met een maxi­mum van 5 – in rela­tie tot het begrip per­fo­ra­tie. Bij het bepa­len van de keu­ze sug­ge­reert ze niet te lang na te den­ken en de eer­ste intu­ï­tie­ve keu­zes te volgen.

prijs: 12 euro (tic­kets voor 2 dagen alle voor­stel­lin­gen van het onder­staan­de gese­lec­teer­de pro­gram­ma van Playgroundfestival 2019), diners zijn opti­o­neel en te beta­len ter plaat­se (ca. 15 euro)

inschrij­ven ver­plicht: info@​cas-​co.​be

Programma

Zaterdag 16/11

10u – 15u30: mas­ter class Meryem Bayram in Cas-co

16u00-17u15: GODEFROID, DE BASTAARDZOON VAN ANTARA van Sama Hijawa in M – Leuven

18u: diner in STUKcafé

19u-20u: WE DO MATTER van Nick Steur & Matea Bakula, Ateliers STUK

20u15-21u: SUN-SET van Bosse Provoost & Ezra Veldhuis, LABOzaal STUK

21u-21u15: SIGHT SEEING van Julian Weber, Studio STUK (ver­plicht)

Zondag 17/11

10u-14u: mas­ter class Meryem Bayram in Cas-co

14u-15u: ont­moe­ting met kun­ste­naar Julian Weber samen met ande­re kunst­scho­len, Studio STUK

15u-16u: BREAKING RAINBOWS van Orla Barry, Soetezaal STUK

16u30-18u: discussie/​performance Jeremiah Day (met Joanna Bland en Youth for Climate) in M – Leuven

18u: diner in STUKcafé

een ini­ti­a­tief van workspace/​labo van Cas-co i.s.m. LUCA Drama en Playground Festival (Museum‑M en STUK)