20.04.2023, 12:30—14:00
Pádraic E. Moore

Headshot Concrete

Op 20 April ont­vangt Cas-co Pádraic E. Moore voor een lunch talk en stu­dio visits. Tijdens de talk (12u30 — 14u00) ver­telt Moore o.a. over zijn cura­tori­ë­le prak­tijk. Bring your own lunch & van har­te wel­kom voor een gesprek.

Pádraic E. Moore is schrij­ver, cura­tor en kunst­his­to­ri­cus. Hij behaal­de een MA in Visual Art Practices aan IADT, Dublin (2007) en vol­tooi­de CuratorLab, het post­gra­du­a­te pro­gram­ma van Konstfack University, Stockholm (2010). Moore was de inau­gu­re­le Ammodo Curatorial Programme Mentor bij De Appel, Amsterdam.

Moore’s prak­tijk wordt gevormd door de over­tui­ging dat visu­e­le kunst alter­na­tie­ve manie­ren van inter­ac­tie moge­lijk maakt in een wereld die steeds meer wordt geleid door tech­no­lo­gi­sche rati­o­na­li­teit. Zijn cura­tori­ë­le metho­do­lo­gie is nauw­ge­zet maar sub­jec­tief en wordt bepaald door een acuut bewust­zijn van de indi­vi­du­e­le posi­tie van de kun­ste­naar. Hij is voor­al geïn­te­res­seerd in het for­maat van de groeps­ten­toon­stel­ling als plat­form voor het maken van col­lec­tie­ve, kri­ti­sche sta­te­ments.

Moore is geïn­te­res­seerd in cul­tu­re­le mani­fes­ta­ties van spi­ri­tu­eel enga­ge­ment. Sinds 2009 richt zijn onder­zoek zich op de invloed die eso­te­ri­sche filo­so­fie­ën heb­ben gehad op de lite­rai­re en visu­e­le kun­sten. Verschillende pro­jec­ten heb­ben onder­zocht hoe orga­ni­sa­ties zoals de Theosophical Society een vita­le kata­ly­sa­tor waren voor ver­an­de­ring in de kunst van de late 19e en vroe­ge 20e eeuw. Moore’s pro­jec­ten onder­zoe­ken vaak hoe de heden­daag­se cul­tuur esthe­ti­ca en ide­a­len heeft omarmd die door der­ge­lij­ke eso­te­ri­sche tra­di­ties zijn geïn­spi­reerd.

Moore is momen­teel cura­tor van Communal Enthusiasm, een ten­toon­stel­ling ter gele­gen­heid van het 75ste jaar van de oprich­ting van de Jan van Eyck Academie Maastricht. Recente pro­jec­ten zijn onder meer: Super Feelings in de Appel, Amsterdam (2022) Tour Donas, een solo­ten­toon­stel­ling van Lucy McKenzie in Temple Bar Gallery, Dublin (2021), The Great Invocation, Garage Rotterdam (2021), Heavy Metal Parking Lot, Garage Rotterdam (2020), Orgonomics, Garage Rotterdam (2019) Letters of Last Resort, Damien and the Love Guru, Brussel (2018) en The Width of a Circle, W139, Amsterdam (2018).


On 20 April, Cas-co wel­co­mes Pádraic E. Moore for a lunch talk and stu­dio visits. During the talk (12h30 — 14h00), Moore will talk about his cura­to­ri­al prac­ti­ce and pro­jects. Bring your own lunch & wel­co­me for a talk.

Pádraic E. Moore is a wri­ter, cura­tor and art his­to­ri­an. He holds an MA in Visual Art Practices from IADT, Dublin (2007) and com­ple­ted CuratorLab, the post­gra­du­a­te pro­gram­me at Konstfack University, Stockholm (2010). Moore was the inau­gu­ral Ammodo Curatorial Programme Mentor at De Appel, Amsterdam. 

Moore’s prac­ti­ce is sha­ped by the belief that visu­al art ena­bles alter­na­ti­ve modes of inter­ac­ti­on in a world incre­a­sin­gly led by techno­logical rati­o­na­li­ty. His cura­to­ri­al metho­do­lo­gy is meti­cu­lous but sub­jec­ti­ve and is infor­med by an acu­te awa­re­ness of the artist’s indi­vi­du­al posi­ti­on. He is par­ti­cu­lar­ly inte­rested in the for­mat of the group exhi­bi­ti­on as a plat­form for making col­lec­ti­ve, cri­ti­cal statements. 

Moore is inte­rested in cul­tu­ral mani­fe­sta­ti­ons of spi­ri­tu­al com­mit­ment. Since 2009 his research has focu­sed upon the influ­en­ce that eso­te­ric phi­lo­so­p­hies have had upon the litera­ry and visu­al arts. Several pro­jects have explo­red how orga­ni­sa­ti­ons such as the Theosophical Society offe­red a vital cata­lyst for chan­ge in late 19th and ear­ly 20th cen­tu­ry art. Moore’s pro­jects often exa­mi­ne how con­tem­po­ra­ry cul­tu­re has embra­ced aes­the­tics and ideals infor­med by such eso­te­ric traditions.

Moore is cur­rent­ly cura­ting Communal Enthusiasm, an exhi­bi­ti­on cele­bra­ting the 75th year of the foun­da­ti­on of the Jan van Eyck Academy Maastricht. Recent pro­jects inclu­de: Super Feelings at de Appel, Amsterdam (2022) Tour Donas, a solo show by Lucy McKenzie at Temple Bar Gallery, Dublin (2021),​The Great Invocation​, Garage Rotterdam (2021),​Heavy Metal Parking Lot, Garage Rotterdam (2020), Orgonomics​, Garage Rotterdam (2019)​Letters of Last Resort​, Damien and the Love Guru, Brussels (2018) and​The Width of a Circle, W139, Amsterdam (2018).

www​.padraic​moo​re​.com