01.07.2018, 00:00—00:00
SOLO #4: Aukje Koks

Aukje 16

Aukje Koks start­te 1 juni haar zomer­re­si­den­tie SOLO 2018 in Machelen-aan-de-Leie.

Al in 2011 con­fron­teer­de Luk Lambrecht in C.C. Strombeek het werk van de Nederlandse kun­ste­na­res met teke­nin­gen van Raveel. Nu leeft en werkt ze een maand lang in de voor­ma­li­ge Mariakapel naast het Roger Raveelmuseum.

Over hoe Koks voor dit nieu­we pro­ject de gren­zen van het beeld opzoekt, schreef Louise Osieka (CIAP, Hasselt) de bege­lei­den­de tekst Gedachten van glas. (down­load)

RESIDENTIE:

01.06 – 01.07.18

OPENING SOLO#4: 01.07.18, 11 – 17u

samen met ope­ning Biënnale Schilderkunst van Roger Raveelmuseum,

hoek Petegemstraat/​Leihoekstraat, Machelen-aan-de-Leie

MEER INFO:

Aukje Koks

SOLO zomer­re­si­den­tie is een UFO-pro­ject (een samen­wer­king tus­sen Vlaamse ate­lie­r­or­ga­ni­sa­ties) in alli­an­tie met het Roger Raveelmuseum. SOLO resi­den­tie biedt plaats aan pro­fes­si­o­ne­le beel­dend kun­ste­naars of samen­wer­kend duo’s voor de ont­wik­ke­ling van site-spe­ci­fiek werk. Kunstenaars beschik­ken over een werk­bud­get van €1000 van­uit het Roger Raveelmuseum en inhou­de­lij­ke onder­steu­ning via een artis­tie­ke com­mis­sie en ver­blij­ven in de kapel in een modu­le ont­wor­pen door Olivier Goethals.

SOLO 2018 wordt gere­a­li­seerd door NUCLEO uit Gent, Studio Start uit Antwerpen, Cas-co uit Leuven en Vonk uit Hasselt/​Genk en dank­zij bij­dra­ge van de gemeen­te Zulte en het Roger Raveel museum.

De voor­ma­li­ge Mariakapel wordt beschik­baar gesteld door inter­com­mu­na­le VENECO, die ook ont­werp en bouw van de ver­blijfs­mo­du­le moge­lijk maakte.