11.12.2015, 00:00—00:00
Staten-Generaal Cultuur Leuven

Staten Generaal Cultuur Leuven

Op 11 decem­ber 2015 vond de eer­ste Staten-Generaal Cultuur van Leuven plaats bij Cas-co.

De Staten-Generaal is een jaar­lijks en infor­meel tref­fen voor al wie, zowel in Leuven als daar­bui­ten, betrok­ken is bij cul­tuur en hier­over van gedach­ten wil wis­se­len met vele anderen.

Op de Staten-Generaal werd samen terug­ge­blikt op de hoog­te­pun­ten van 2015, maar werd er voor­al ook voor­uit geke­ken naar de uit­da­gin­gen die ons te wach­ten staan in een breed maat­schap­pe­lij­ke en ook inter­na­ti­o­na­le context.

Fred Dhont, direc­teur Socius, gaf zijn key-note over hoe de over­heid, de sec­tor en de bur­ger samen vita­le coa­li­ties kun­nen sme­den om maat­schap­pe­lij­ke uit­da­gin­gen aan te pakken.

Niels Righolt, direc­teur van The Danish Centre for Arts and Interculture, hield een plei­dooi voor cul­tu­re­le demo­cra­tie of hoe cul­tu­re­le hui­zen meer en meer een plek voor soci­a­le inter­ac­tie moe­ten worden.

Vervolgens reik­te sche­pen Denise Vandevoort de Leuvense cul­tuur­prijs uit.

Later op de avond een exclu­sief con­cert van de Leuvense band Berry Quincy.