20.10.2022, 18:00—22:00
UFO Public Programme #3

310922470 5690525714343045 362467063652888479 n

Foto: Atelier Jan Vandeplancke (NUCLEO) © Eveliene Deraedt


[ nl ]

Ben jij beel­dend kun­ste­naar in Vlaanderen? Schrijf je in en ga op 20 okto­ber in gesprek met inter­na­ti­o­na­le cura­to­ren over de kan­sen voor inter­na­ti­o­na­le (net)werking voor kun­ste­naars en professionals.Deze ont­moe­ting kadert in het het inter­na­ti­o­na­le bezoe­kers­pro­gram­ma UFO #3 dat wordt geor­ga­ni­seerd door Kunstenpunt en UFO, een plat­form van kun­ste­naar­sate­liers in Vlaanderen en Brussel. Het pro­gram­ma laat inter­na­ti­o­na­le pro­fes­si­o­nals ken­nis­ma­ken met onder­steu­nings- en ont­wik­ke­lings­vor­men voor kun­ste­naars in Vlaanderen. Elke gast­cu­ra­tor geeft een pre­sen­ta­tie over zijn/​haar/​hun orga­ni­sa­tie waar­na we in klei­ne­re groe­pen in hun ken­nis en net­werk dui­ken. Houd er reke­ning mee dat alle gesprek­ken in het Engels zul­len plaatsvinden.


[ eng ]

Are you a visu­al artist in Flanders? Register and enga­ge in a con­ver­sa­ti­on with inter­na­ti­o­nal cura­tors on Oct. 20 about the oppor­tu­ni­ties for inter­na­ti­o­nal (net­wor­king) for artists and professionals.This event is part of the inter­na­ti­o­nal visi­tors’ pro­gram UFO #3 orga­ni­zed by Flanders Arts Institute and UFO, a plat­form of artists’ stu­dios in Flanders and Brussels. The pro­gram intro­du­ces inter­na­ti­o­nal pro­fes­si­o­nals to forms of sup­port and devel­op­ment for artists in Flanders. Each guest cura­tor will give a pre­sen­ta­ti­on about his/​her/​their orga­ni­sa­ti­on after which we will dive into their know­led­ge and net­work in smal­ler groups. Please note that all con­ver­sa­ti­ons will take pla­ce in English.


GUESTS

Our guests come from various parts of Europe and are clo­se­ly invol­ved in sup­por­ting artists from their posi­ti­ons as artists or curators.

Juha Huuskonen – Directeur HIAP – Helsinki International Artist Programme (Helsinki, FI)
Frank Lamb – Artist Development Coordinator East Street Arts (Leeds, UK)
Matthew Nevin – Co-direc­teur MART Gallery & Studios (Dublin, Ierland)
Katia Porro – Curator en direc­teur In exten­so (Clermont-Ferrand, FR)
Alberta Romano – Curator Kunsthalle Lissabon (Lissabon, Portugal)
Kate West – Senior Producer East Street Arts (Leeds, UK)
Sophie Dogterom – Programma maker beel­den­de kun­sten De Brakke Grond (Amsterdam, NL)

www​.plat​form​-ufo​.be