Lotte Nijsten en Gillis Van Der Wee:
BOOREILAND//


30CC-Residentie
Periode: 30.05—12.06.2022
Partnership(s): 30CC
Bretagne 27 Bretagne 4

Lotte Nijsten en Gillis Van Der Wee:
BOOREILAND//


In de Noordzee staan meer dan 900 olie- en gas­plat­for­men ver­spreid over de ter­ri­to­ri­a­le wate­ren van ver­schil­len­de Europese lan­den. Maar ter­wijl onze vraag naar ener­gie alleen maar toe­neemt, raken de olie- en gas­vel­den in Europa stil­aan uit­ge­put. Wat over­blijft zijn onbe­man­de schroot­ho­pen, te mid­den van de zee.

Met de tijd zijn de poten van de oude plat­for­men getrans­for­meerd in kunst­ma­ti­ge rif­fen, waar­op kora­len en zee­die­ren zich heb­ben geves­tigd. Het boor­plat­form wordt zo een sym­bo­li­sche plek waar weten­schap, indu­strie en zee­le­ven samenkomen.

Met deze voor­stel­ling pro­be­ren we een intiem por­tret van de Noordzee te schet­sen van­uit ver­schil­len­de per­spec­tie­ven: een marie­ne weten­schap­per, een loka­le vis­ser, een off­sho­re arbei­der en het klank­land­schap van de zee zelf.

We ver­trek­ken daar­voor van­uit een luis­te­ren­de hou­ding: wat ver­tel­len de klank­land­schap­pen van de Noordzee ons? Wat is onze rela­tie met de zee? Wat ver­lan­gen we van de zee en wat geven we haar terug? Hoe gaan we om met toe­kom­sti­ge kli­ma­to­lo­gi­sche uit­da­gin­gen? En heeft de zee voor ons waar­de als zee, los van haar waar­de voor de mens?