Lotte Nijsten en Gillis Van Der Wee:
BOOREILAND//


Studio maakleerplek
Periode: 30.05—22.08.2022
Partnership(s): 30CC
40400035 40370032 40370009 40370004 40340029 40340024 40340020 31210030 31210028 31210027 31210014 31210008 29290017 29290013 29290012 29290005 29290002 29280019 29280014 29280002

Studio View

A51f663c d1c6 42b2 bfd2 9e5a14524b4f Eba083bc 45a8 4a81 b716 35b461d88345 Whats App Image 2022 07 20 at 5 43 39 Whats App Image 2022 07 20 at 5 43 39 PM 7880c28d 2eeb 4fb0 a084 8fdeed363f41 295024542 381325984137433 3463967554008964131 n 1bc6b7fb 99a8 4678 8f80 2c19c8245efc 9a3832b0 0707 4304 a304 1d6336a19e04

Lotte Nijsten en Gillis Van Der Wee:
BOOREILAND//


Hoe maak je een land­schap tast­baar met geluid? Welke ont­moe­tin­gen en ver­bin­din­gen vin­den er plaats? En wat kan luis­te­ren naar een land­schap ons ver­tel­len? Booreiland is een mul­ti­me­di­a­le per­for­man­ce waar­in luis­te­ren cen­traal staat. In een reeks poë­ti­sche klank­por­tret­ten die zich afspe­len rond een boor­plat­form, schetst deze voor­stel­ling de fra­gie­le rela­tie tus­sen mens, tech­no­lo­gie en zee.


BOOREILAND

In de Noordzee staan meer dan 900 olie- en gas­plat­for­men ver­spreid over de ter­ri­to­ri­a­le wate­ren van ver­schil­len­de Europese lan­den. Maar ter­wijl onze vraag naar ener­gie alleen maar toe­neemt, raken de olie- en gas­vel­den in Europa stil­aan uitgeput.

Met de tijd zijn de oude plat­for­men getrans­for­meerd in kunst­ma­ti­ge rif­fen, die voed­sel en bescher­ming bie­den aan zee-orga­nis­men. Het pro­duc­tie­plat­form wordt zo een sym­bo­li­sche plek waar mens, tech­no­lo­gie en zee­leven samenkomen.

In Booreiland wordt een audi­tief por­tret van de Noordzee geschetst van­uit drie per­spec­tie­ven: een team marie­ne bio­lo­gen, een groep arbei­ders uit de olie- en gas­in­du­strie, en het klank­land­schap van de zee zelf.

De voor­stel­ling ver­trekt van­uit een luis­te­ren­de hou­ding: wat ver­tel­len de klank­land­schap­pen van de Noordzee ons? Wat is onze rela­tie met de zee? Wat ver­lan­gen we van de zee en wat geven we haar terug? En heeft de zee voor ons waar­de als zee, los van haar waar­de voor de mens?


RESIDENTIE CAS-CO

Deze zomer onder­zoe­ken Lotte Nijsten en Gillis Van Der Wee het onzicht­ba­re klank­land­schap van de Noordzee. Tijdens hun resi­den­tie in maak­leer­plek wer­ken ze aan de geluids­com­po­si­tie en de sce­no­gra­fie van hun per­for­man­ce Booreiland’.

Voor deze per­for­man­ce gebrui­ken ze veld­op­na­mes en klan­ken van gevon­den objec­ten en mate­ri­a­len om het zee­land­schap tast­baar te maken in geluid. Hiervoor ont­wik­kel­den ze klei­ne micro­foons in samen­wer­king met het High Tech lab.

Tijdens hun veld­on­der­zoek bezoch­ten ze een pro­duc­tie­plat­form voor gas en olie­win­ning en gin­gen ze mee op een onder­zoeksex­pe­di­tie van WUR en NIOZ op zoek naar een bio­geen rif aan de Bruine Bank.

Lotte en Gillis bereid­den zich tij­dens dit onder­zoek tevens voor op een eer­ste try out van hun per­for­man­ce op Theater Aan Zee in het kader van A Seat for The Sea.


CREDITS


con­cept Lotte Nijsten & Gillis Van Der Wee inter­views, tekst & regie Lotte Nijsten field recor­ding Lotte Nijsten en Gillis Van Der Wee sound design Gillis Van Der Wee muziek Thomas Van Walle & Gillis Van der Wee sce­no­gra­fie Fleur Roggeman Lichtontwerp Seppe Brouckaert foto Cato Beljaars en Lotte Nijsten dra­ma­tur­gie Els Theunis, Adriaan Van Aken & Christophe Aussems in samen­wer­king met Het Nieuwstedelijk en Cas-Co copro­duc­tie van De Grote Post met steun van De Vlaamse Overheid en Sabam For Culture met dank aan Stijn Demeulenaere, Musica, NIOZ, VLIZ, RITCS School of Arts en ONE-Dyas