Dinsdag.org:
The Memeing of Life


30CC-Residentie
Periode: 01.07—22.08.2021
Dinsdag​.org zijn Bas en Jeff of Jeff en Bas. Nadat ze samen aan het RITCS stu­deer­de richt­ten ze dins​dag​.org op om hun fas­ci­na­tie voor zin­ni­ge onzin te vie­ren. Een zoek­tocht te star­ten naar pro­fes­si­o­ne­le bri­co­la­ge, door­dach­te war­rig­heid en gemeen­de iro­nie. Waarbij hun oog voor hun eer­ste voor­stel­ling op cyber­cul­tuur en inter­net memes is geval­len. Daarnaast lus­ten ze alle­bei blau­we kaas.

Website
Partnership(s): Eigen Kweek, 30CC
DINSDAG ROG DINSDAG ROG 5 DINSDAG ROG 3 DINSDAG ROG 6

Dinsdag.org:
The Memeing of Life

De resi­den­tie van Dinsdag​.org in Cas-co maakt deel uit van Eigen Kweek, een talen­t­ont­wik­ke­lingstra­ject voor jon­ge podi­um­kun­ste­naars én aspi­rant zake­lijk lei­ders. In elke pro­vin­cie wordt één podi­um­kun­ste­naar of gezel­schap gekop­peld aan één aspi­rant zake­lijk lei­der. Zij krij­gen samen de kans om een aller­eer­ste eigen pro­duc­tie te rea­li­se­ren. En dit met vol­doen­de tijd, ruim­te, onder­steu­ning en bud­get. Na de cre­a­tie doen ze een tour­nee rond de cul­tuur­cen­tra in hun eigen pro­vin­cie, met een kor­te over­steek naar de ande­re regio’s.


The Memeing of Life

Een digi­ta­le, dol-geswi­pe­te beel­den-car­rou­sel waar schat­ti­ge kit­tens, goed­ko­pe TikTok chal­len­ges en iro­ni­sche memes de revue pas­se­ren. Een live life-stream waar twee jon­gens gevan­gen zit­ten tus­sen de digi­ta­le veel­heid van het web en Real Life.

Twee digi­tal nati­ves wor­den gebo­ren in een nomans­land tus­sen het ana­lo­ge en het digi­ta­le. Een onbe­grens­de groe­ne plek, waar alles schijn­baar moge­lijk is. Het inter­net is een onein­di­ge plek waar ieder­een zijn ple­zier en ver­driet vindt. Maar is er meer bete­ke­nis te vin­den op de bodem van dat web?

The Memeing of Life is een digi­ta­le beel­den-car­rou­sel, waar ver­schil­len­de acts elkaar in licht­snel­heid opvol­gen. Een dada­ïs­tisch caba­ret van deze digi­ta­le tijd, waar schat­ti­ge kit­tens en goed­ko­pe tik­tok chal­len­ges samen met de bij­ten­de iro­nie van 9gag de revue passeren. 

Bas Vanderschoot en Jeff Aendenboom knut­se­len aan hun vir­tu­e­le wereld maar ver­lie­zen zich­zelf in de veel­heid van het web. Ze wil­len alles memen wat ze tegen­ko­men op zoek naar de schoon­heid en de troost van dit nieu­we tijd­perk. Laat je ver­won­de­ren en vier mee het feest van dit nieu­we tijdperk!