Eigen Kweek 2023: Femke Van der Steen en Tristan Feyten:
THERE NEVER WAS A BOX (MATER II)


30CC-Residentie
Periode: 04.09—19.11.2023

Femke Van der Steen stu­deer­de in 2022 af met haar veel­be­spro­ken mas­ter­voor­stel­ling Mater, die in de zomer van 2022 te zien was op TAZ. Tristan Feyten stu­deer­de samen met haar op LUCA en het duo won, samen met twee ande­re collega’s (Stan Martens en Runa Robbroeckx), de Boze Wolfprijs voor Beste Aanstormende talent voor Tristans afstu­deer­voor­stel­ling OVER/\HERE. Voor There Never Was a Box slaan Tristan en Femke de han­den opnieuw in elkaar in een gemeen­schap­pe­lij­ke zoek­tocht naar en inte­res­se voor het ont­man­te­len en in vraag stel­len van iden­ti­teit en de inclu­sie van de man bin­nen feminisme.


Partnership(s): Eigen Kweek
Promobeeld schrijfresidentie femke van der steen tristan feyten c femke van der steen

Eigen Kweek 2023: Femke Van der Steen en Tristan Feyten:
THERE NEVER WAS A BOX (MATER II)

There Never Was a Box is het ver­volg op Mater en wordt het twee­de deel van Femke Van der Steen’s Mater-Trilogie. De voor­stel­ling is deel van het Eigen-kweek tra­ject 2023 voor Vlaams-Brabant. 

There Never Was a Box is een non dua­lis­tisch over­gangs­ri­tu­eel van zowel vijf man­ne­lij­ke
spe­lers en een muzi­kant om opzoek te gaan naar wat een gezon­de vorm van (hun)
man­ne­lijk­heid zou kun­nen zijn, als van schrijf­ster en regis­seur Femke Van der Steen om
van man­nen te kun­nen hou­den. Op een dan­san­te, bom­bas­ti­sche, speel­se wij­ze ver­ken­nen
ze wat het bete­kent om je (als man) te iden­ti­fi­ce­ren, en wel­ke gevol­gen dat kan heb­ben
voor zij die dat niet doen.

There Never Was a Box is een tra­gi­ko­mi­sche poë­ti­sche her­in­ter­pre­ta­tie van oude ver­ha­len
en ver­bindt op humo­ris­ti­sche, bru­ta­le wij­ze het alou­de met het hyper­mo­der­ne en
futu­ris­ti­sche. Met tekst, live elek­tro­ni­sche muziek, futu­ris­ti­sche kos­tuums, bewe­ging en gro­te abstrac­te pop­pen, wor­den lin­ken gelegd tus­sen het god­de­lij­ke, spi­ri­tu­e­le, fysi­sche, poli­tie­ke, en
psy­cho­lo­gi­sche en nage­dacht over alter­na­tie­ve toekomstbeelden.

Credits


Regie, con­cept: Femke Van der Steen
Onderzoek: Femke Van der Steen en Tristan Feyten
Tekst: Femke Van der Steen met Tristan Feyten
Spel: Tristan Feyten, Noa Tambwe Kabati, Ramon Mahieu,…
Live Muziek: Jolan Decaestecker (Empty Appartements)
Scenografie en licht­ont­werp: Femke Van der Steen, Lars Uten, Tristan Feyten
Dramaturgie: Sarah Eisa
Kostuum: Zazie Bakos, …
Techniek: Lars Uten
Zakelijke Leiding: Soukaïna Bennani
Zakelijke Ondersteuning: Trappelend Talent
Met steun van: Eigen Kweek, Het nieuw­ste­de­lijk, ARSENAAL/LAZARUS
FroeFroe, Zuidpool
Deze pro­duc­tie kwam tot stand met de steun van de Tax Shelter maat­re­gel van de bel­gi­sche
fede­ra­le overheid.