Eigen Kweek 2023: Femke Van der Steen en Tristan Feyten:
THERE NEVER WAS A BOX (MATER II)


30CC-Residentie
Periode: 04.09—19.11.2023

ENG

Femke Van der Steen gra­du­a­ted in 2022 with her much-dis­cus­sed mas­ter per­for­man­ce Mater, which was shown at TAZ in sum­mer 2022. Tristan Feyten stu­died with her at LUCA and the duo, together with two other col­lea­gues (Stan Martens and Runa Robbroeckx), won the Boze Wolf Prize for Best Up-and-Coming Talent for Tristan’s gra­du­a­ti­on per­for­man­ce OVER/\HERE. For There Never Was a Box, Tristan and Femke join for­ces again in a com­mon search for and inte­rest in dis­mant­ling and ques­ti­o­ning iden­ti­ty and the inclu­si­on of men within feminism.NL

Femke Van der Steen stu­deer­de in 2022 af met haar veel­be­spro­ken mas­ter­voor­stel­ling Mater, die in de zomer van 2022 te zien was op TAZ. Tristan Feyten stu­deer­de samen met haar op LUCA en het duo won, samen met twee ande­re collega’s (Stan Martens en Runa Robbroeckx), de Boze Wolfprijs voor Beste Aanstormende talent voor Tristans afstu­deer­voor­stel­ling OVER/\HERE. Voor There Never Was a Box slaan Tristan en Femke de han­den opnieuw in elkaar in een gemeen­schap­pe­lij­ke zoek­tocht naar en inte­res­se voor het ont­man­te­len en in vraag stel­len van iden­ti­teit en de inclu­sie van de man bin­nen feminisme.


Partnership(s): Eigen Kweek
Promobeeld schrijfresidentie femke van der steen tristan feyten c femke van der steen

Eigen Kweek 2023: Femke Van der Steen en Tristan Feyten:
THERE NEVER WAS A BOX (MATER II)

ENG

There Never Was a Box is the sequel to Mater and will be the second part of Femke Van der Steen’s Mater tri­lo­gy. The per­for­man­ce is part of the Eigen-kweek 2023 tra­jec­to­ry for Flemish Brabant.

There Never Was a Box is a non dua­lis­tic rite of pas­sa­ge by both five male actors and a musi­cian to search for what could be a heal­thy form of (their) mas­cu­li­ni­ty, and by wri­ter and direc­tor Femke Van der Steen to be able to love men. In a dan­cing, bom­bas­tic, play­ful way, they explo­re what it means to iden­ti­fy yourself (as a man), and what con­se­quen­ces that can have for tho­se who don’t.

There Never Was a Box is a tra­gi­co­mic poe­tic rein­ter­pre­ta­ti­on of old sto­ries, humo­rous­ly and bru­tal­ly con­nec­ting the ancient with the ultra­mo­dern and futu­ris­tic. With text, live elec­tro­nic music, futu­ris­tic cos­tu­mes, move­ment and lar­ge abstract pup­pets, links are made bet­ween the divi­ne, spi­ri­tu­al, phy­si­cal, poli­ti­cal, and psy­cho­lo­gi­cal whi­le con­tem­pla­ting alter­na­ti­ve futures.NL

There Never Was a Box is het ver­volg op Mater en wordt het twee­de deel van Femke Van der Steen’s Mater-Trilogie. De voor­stel­ling is deel van het Eigen-kweek tra­ject 2023 voor Vlaams-Brabant. 

There Never Was a Box is een non dua­lis­tisch over­gangs­ri­tu­eel van zowel vijf man­ne­lij­ke spe­lers en een muzi­kant om opzoek te gaan naar wat een gezon­de vorm van (hun) man­ne­lijk­heid zou kun­nen zijn, als van schrijf­ster en regis­seur Femke Van der Steen om van man­nen te kun­nen hou­den. Op een dan­san­te, bom­bas­ti­sche, speel­se wij­ze ver­ken­nen ze wat het bete­kent om je (als man) te iden­ti­fi­ce­ren, en wel­ke gevol­gen dat kan heb­ben voor zij die dat niet doen.

There Never Was a Box is een tra­gi­ko­mi­sche poë­ti­sche her­in­ter­pre­ta­tie van oude ver­ha­len en ver­bindt op humo­ris­ti­sche, bru­ta­le wij­ze het alou­de met het hyper­mo­der­ne en futu­ris­ti­sche. Met tekst, live elek­tro­ni­sche muziek, futu­ris­ti­sche kos­tuums, bewe­ging en gro­te abstrac­te pop­pen, wor­den lin­ken gelegd tus­sen het god­de­lij­ke, spi­ri­tu­e­le, fysi­sche, poli­tie­ke, en psy­cho­lo­gi­sche en ter­wijl er wordt nage­dacht over alter­na­tie­ve toekomstbeelden.


CREDITS


Regie, con­cept: Femke Van der Steen
Onderzoek: Femke Van der Steen en Tristan Feyten
Tekst: Femke Van der Steen met Tristan Feyten
Spel: Tristan Feyten, Noa Tambwe Kabati, Ramon Mahieu…
Live Muziek: Jolan Decaestecker (Empty Appartements)
Scenografie en licht­ont­werp: Femke Van der Steen, Lars Uten, Tristan Feyten
Dramaturgie: Sarah Eisa
Kostuum: Zazie Bakos, …
Techniek: Lars Uten
Zakelijke Leiding: Soukaïna Bennani
Zakelijke Ondersteuning: Trappelend Talent
Met steun van: Eigen Kweek, Het nieuw­ste­de­lijk, ARSENAAL/LAZARUS, FroeFroe, Zuidpool.
Deze pro­duc­tie kwam tot stand met de steun van de Tax Shelter maat­re­gel van de Belgische Federale Overheid.