Eleonore Van Godtsenhoven, Arne De Tremerie & Marie Luyten:
Baby (Eigen Kweek)


30CC-Residentie
Periode: 05—15.09.2022

Eleonore Van Godtsenhoven en Arne De Tremerie stu­deer­den DRAMA aan het KASK in Gent. Ze maken bei­den deel uit van het Gentse spe­lers­col­lec­tief Camping Sunset en waren te zien in de voor­stel­lin­gen Zomergasten, Happiness en TEN OORLOG!. Verder speel­den ze bij o.a. Milo Rau, Lies Pauwels, Ontroerend Goed, Laika, Het Kwartier en de kolifokkers. 

Marie Luyten stu­deer­de heden­daag­se dans en daar­na cul­tuur mana­ge­ment. Ze onder­steunt het mul­ti­dis­ci­pli­nair col­lec­tief Hanafubuki in pro­duc­tie en zake­lij­ke coör­di­na­tie en werkt als zake­lijk mede­wer­ker bij wpZimmer. Marie werk­te o.a. bij Het Kwartier, tout petit en voor Silicon Mountain ©, een hybri­de voor­stel­ling van per­for­man­ce kun­ste­naar Laurent Delom.


Partnership(s): Eigen Kweek, 30CC
Baby affiche online beeld Alexander Deprez vormgeving Wannes Cools

Eleonore Van Godtsenhoven, Arne De Tremerie & Marie Luyten:
Baby (Eigen Kweek)

In BABY nemen twee per­so­na­ges je mee in de gro­te con­struc­tie die we lief­de noe­men. Ze maken een reis langs (ico­ni­sche) film­scè­nes die hun beeld van de lief­de voor een stuk heb­ben gevormd. Ze stel­len vra­gen, rij­den zich vast, pau­ze­ren en maken omwe­gen op zoek naar een ope­ning. Hoe (on)bezoedeld is ons beeld van de lief­de nog door de main­stream en con­stan­te beel­den­stroom? En hoe kun­nen we daar­aan ontsnappen? 

De lief­de moet opnieuw wor­den uit­ge­von­den. Met deze zin trok­ken Eleonore Van Godtsenhoven en Arne De Tremerie zich terug in een wereld van ico­ni­sche film­beel­den, absur­de dating­for­mats, stuk­ge­lo­pen rela­ties, filo­so­fi­sche bespie­ge­lin­gen, onge­loof­waar­di­ge cliché’s en gro­tes­ke gebaren. 

De lief­de moet opnieuw wor­den uit­ge­von­den’ is een stel­ling Arthur Rimbaud waar­mee Alain Badiou zijn boek­je Ode aan de lief­de opent. De lief­de is vol­gens hem in gevaar door­dat ze ont­daan wordt van alle toe­val­lig­heid. Ze wordt voor­spel­baar gemaakt om in onze kapi­ta­lis­ti­sche markt­lo­gi­ca te pas­sen waar­in ze kan ver­kocht wor­den via apps en dating­for­mats. Badiou roept op om daar tegen­in te gaan.

Credits


 • Creatie en spel Eleonore Van Godtsenhoven en Arne de Tremerie
 • Scenografie en licht: Berten Vanderbruggen 
 • Kostuum: Lucie Plasschaert
 • Eindregie: Jesse Vandamme
 • Tekstcoaching: Mitch Van Landeghem
 • Techniek: Lennert Boots
 • Zakelijke lei­ding en pro­duc­tie: Marie Luyten
 • Beeld: Alexander Deprez
 • Vormgeving: Wannes Cools
 • Uitvoerend pro­du­cent: Klein Verzet / Eigen Kweek
 • Met onder­steu­ning van: De Vlaamse Gemeenschap