Elise Eeraerts:
OBTRUSIVE OBJECTS


Off the Grid
Periode: 12.02—12.05.2016

Elise Eeraerts (°1986, Mechelen) stu­deer­de aan het Istitut für Raumexperimente, Klasse Olafur Eliassson, UdK in Berlijn en de St Lucas Hogeschool voor Kunst en design, Brussel. 


Website
Schermafbeelding 2016 05 31 om 21 44 08 Schermafbeelding 2016 05 31 om 21 44 34

Elise Eeraerts:
OBTRUSIVE OBJECTS

In haar werk focust Elise Eeraerts op de ver­hou­ding van het men­se­lij­ke lichaam en het object. Ze onder­zoekt deze ver­hou­ding in zeer uit­een­lo­pen­de set­tings: van een ten­toon­stel­lings­ruim­te, de straat tot een zwem­bad. Door het ont­wer­pen van abstrac­te objec­ten en deze in een bepaal­de con­text te intro­du­ce­ren, cre­ëert ze een nieu­we ruim­te, die het mid­den vindt tus­sen een publie­ke en pri­va­te ruim­te. Door mid­del van video en foto regi­streert ze de ont­staans­pro­ces­sen van deze objec­ten en de acties die ze ermee onder­neemt in de publie­ke ruimte.


Nota: N+1 is de voor­ma­li­ge naam van een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co. Tussen 2017 en 2022 leg­den 15 kun­ste­naars een tra­ject af in de ruim­te, zorg­zaam bege­leid door kunst­edu­ca­tor Sammy Ben Yakoub. Vanaf 2023 werd de plek, en het tra­ject, onder­deel van kun­ste­naars­plat­form Off the Grid.