Florian Waerzeggers


M-Residentie
Periode: 09.04—08.07.2018

Florian Waerzeggers (°1993, Leuven) stu­deer­de Fictiefilm aan het RITCS te Brussel. Hij woont en werkt momen­teel in Leuven.


Website
Partnership(s): M Leuven
3 Foto1445 4 K Still 9 4 K Still 8 Hey Still 3 Hey Still 2

Florian Waerzeggers

Florian Waerzeggers is een beel­dend kun­ste­naar wiens prak­tijk bestaat uit het ver­tel­len van per­soon­lij­ke ver­ha­len: zaken die hij heeft gezien in zijn omge­ving of die hij zelf heeft erva­ren. Deze ver­tel­lin­gen vor­men cine­ma­tisch werk op de grens tus­sen fic­tie en rea­li­teit. Hij cre­ëert anti-klas­sie­ke pre­sen­ta­ties en ver­tel­struc­tu­ren voor zijn films, met aan­dacht voor de span­ning tus­sen werk en toe­schou­wer. Daarnaast is hij ook bezig met fotografie.