Francisco Correia


Off the Grid
Periode: 18.09—09.12.2023

Besides his own artis­tic prac­ti­ce, he is co-foun­der of the col­lec­ti­ve aDrogaria (PT), and directs a pro­ject on the back pages of Umbigo maga­zi­ne (PT), whe­re he pre­sents work by visu­al artists dea­ling with the medi­ums of wri­ting, com­mu­ni­ca­ti­on and grap­hic design.


Naast zijn eigen artis­tie­ke prak­tijk is hij mede­op­rich­ter van het col­lec­tief aDrogaria (PT) en leidt hij een pro­ject op de ach­ter­pa­gi­na’s van het tijd­schrift Umbigo (PT), waar hij werk pre­sen­teert van beel­dend kun­ste­naars die zich bezig­hou­den met de media van schrij­ven, com­mu­ni­ca­tie en gra­fisch ontwerp.


Website
Partnership(s): BAC art lab
DIN1935 Editar 15 02 2022 2 Installation detail 2022 Photo by Anna de Sutter See music video in httpsyoutu be TDA Nu Tax0hc min 0 1 min The drowned giant Beech wood oil backpack 27x100x10 cm 2022 Photo by Bryn Verbeken

Francisco Correia

ENG

Quico to his mother and part of the fami­ly. Fatefully Chico to his friends in Portugal. Sjieko to Judith, Cicco to Rebecca and Franciscus to Elias. Fransisco at work. Francis Goneia once. Often spel­led like San Francisco”, and Francesco most of the time. Francisco Correia (°1996, Lisbon) lives and works in Brussels.

Over the last few years, Francisco’s work has fluc­tu­a­ted bet­ween the absur­di­ty of eve­ry­day life (fini­tu­de, work, eco­no­my) and the unli­mi­ted capa­ci­ty of sto­ry­tel­ling to extra­po­la­te rea­li­ty into the realm of fan­ta­sy. These ide­as intertwi­ne with an inte­rest in making objects that embo­dy per­so­nal memo­ries, and at the same time sug­gest a gene­ral fami­li­a­ri­ty through the links with grap­hic com­mu­ni­ca­ti­on, tele­vi­si­on or set design. On a broa­der per­spec­ti­ve, Francisco’s dif­fe­rent groups of works cre­a­te nar­ra­ti­ves that are devel­o­ped taking into account the spe­ci­fic con­text and archi­tec­tu­re of each exhi­bi­ti­on. This is at the moment a key point to his prac­ti­ce: to cre­a­te exhi­bi­ti­ons as if wri­ting short sto­ries, in other words, to cre­a­te small worlds that through objects and text car­ry the public through semi-fic­ti­o­nal narratives.

Besides his own artis­tic prac­ti­ce, he is co-foun­der of the col­lec­ti­ve aDrogaria (PT), and directs a pro­ject on the back pages of Umbigo maga­zi­ne (PT), whe­re he pre­sents work by visu­al artists dea­ling with the medi­ums of wri­ting, com­mu­ni­ca­ti­on and grap­hic design.NL

Quico voor zijn moe­der en een deel van de fami­lie. Chico voor zijn vrien­den in Portugal. Cicco voor Rebecca, Sjieko voor Judith en Franciscus voor Elias. Fransisco op het werk. Soms Francis Goneia. Vaak​“gespeld zoals San Francisco”, en nog vaker Francesco. Francisco Correia (°1996, Lissabon) woont en werkt in Brussel.

De laat­ste jaren schom­melt Francisco’s werk tus­sen de absur­di­teit van het dage­lijks leven (ein­dig­heid, werk, eco­no­mie) en de onbe­perk­te capa­ci­teit van ver­ha­len om de rea­li­teit te extra­po­le­ren naar het rijk van de fan­ta­sie. Deze idee­ën zijn ver­we­ven met een inte­res­se in het maken van objec­ten die per­soon­lij­ke her­in­ne­rin­gen beli­cha­men en tege­lij­ker­tijd een alge­me­ne ver­trouwd­heid sug­ge­re­ren door de asso­ci­a­ties met gra­fi­sche com­mu­ni­ca­tie, tele­vi­sie of decor­ont­werp. In een bre­der per­spec­tief cre­ë­ren Francisco’s ver­schil­len­de groe­pen wer­ken ver­ha­len die wor­den ont­wik­keld, reke­ning hou­dend met de spe­ci­fie­ke con­text en archi­tec­tuur van elke ten­toon­stel­ling. Dit is op dit moment een belang­rijk punt in zijn prak­tijk: ten­toon­stel­lin­gen maken als­of je kort­ver­ha­len schrijft, met ande­re woor­den, klei­ne werel­den cre­ë­ren die door mid­del van objec­ten en tekst het publiek mee­ne­men door semi-fic­ti­o­ne­le verhalen.

Naast zijn eigen artis­tie­ke prak­tijk is hij mede­op­rich­ter van het col­lec­tief aDrogaria (PT) en leidt hij een pro­ject op de ach­ter­pa­gi­na’s van het tijd­schrift Umbigo (PT), waar hij werk pre­sen­teert van beel­dend kun­ste­naars die zich bezig­hou­den met de media van schrij­ven, com­mu­ni­ca­tie en gra­fisch ontwerp.