Grensgeval:
KORROL i.s.m. Aifoon


30CC-Residentie
Periode: 24.04—07.05.2023

ENG

Hanne Vandersteene and Mahlu Mertens make up the artis­tic core of Grensgeval. They both stu­died at the Theatre Academy Maastricht. Hanne pur­sued fur­ther stu­dies at KASK and Mahlu did a PhD as a researcher of English lite­ra­tu­re at the University of Ghent and publis­hed her poe­try col­lec­ti­on Ik tape je een bed’ with publis­her De Zeef in 2019. Within the cir­cus, they found a lan­gu­a­ge for their ima­gi­na­ti­on. They are wor­king on a dis­tinc­ti­ve and recog­ni­sa­ble body of work that mer­ges cir­cus with other art forms and injects it with a dose of anar­chy, poe­try and punk. On sta­ge, they build a world that the audien­ce is in the midd­le of and, at times, even acti­ve­ly part of. Grensgeval has play­ed in the Netherlands, Luxembourg, France, Switzerland, the Czech Republic, Ireland, England, Scotland, Austria, Denmark and China, among others.
NL

Hanne Vandersteene en Mahlu Mertens vor­men samen de artis­tie­ke kern van Grensgeval. Ze stu­deer­den bei­den aan de toneel­aca­de­mie Maastricht. Hanne ver­diep­te zich ver­der aan het KASK en Mahlu doc­to­reer­de als onder­zoe­ker Engelse lite­ra­tuur aan de Universiteit Gent en publi­ceer­de in 2019 haar dicht­bun­del Ik tape je een bed’ bij uit­ge­ve­rij De Zeef. Binnen het cir­cus von­den ze een taal voor hun ver­beel­ding.​Ze wer­ken aan een eigen­zin­nig en her­ken­baar oeu­vre dat cir­cus samen­brengt met ande­re kunst­vor­men en injec­teert met een dosis anar­chie, poëzie en punk. Op het podi­um bou­wen ze een wereld waar het publiek mid­den­in zit en bij momen­ten zelfs actief deel van uit­maakt. Grensgeval speel­de o.a. in Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Tsjechië, Ierland, Engeland, Schotland, Oostenrijk, Denemarken en China.


Website
Partnership(s): CIRKLABO
IMGL2134 druk c Michiel Devijver IMGL2024 druk c Michiel Devijver KORROL CL 9 1 KORROL CK 8

Grensgeval:
KORROL i.s.m. Aifoon

ENG

After the suc­ces­sful fami­ly shows Plock! and mur­mur, Grensgeval is cre­a­ting KORROL, a new cir­cus per­fo­man­ce for eve­ry­o­ne aged four and abo­ve. KORROL will be the final part of the trip­tych about art and creation.

In KORROL, an acro­ba­tic archi­tect com­po­ses spa­ce with kilos of con­cre­te. Jonas builds towers, the towers turn into a city, a deso­la­te plain, a human being. But eve­ry time he tries to lay the last brick, his work turns out to be unfi­nis­hed. Jonas balan­ces peri­lous­ly on tee­te­ring towers, jumps on his hands from sto­ne to sto­ne. But no mat­ter what he tries: eve­ry­thing remains so stiff and still. Until he puts on the con­cre­te: spin­ning on hea­vy shoes he orches­tra­tes a small bal­let, in a duet with a mas­si­ve ball he skims past his audien­ce. He (re)builds his who­le body. When Jonas puts his con­cre­te head in the hands of the audien­ce, they beco­me co-car­riers of his cre­a­ti­on. In a world of tra­vel­ling and tan­gi­ble sound, they rebuild the world together.

The result: a vibrant new cir­cus-sound the­a­tre whe­re the audien­ce is on top. With drum­ming blocks, a fos­si­li­sed acro­bat and dan­cing concrete.NL

Na de suc­ces­vol­le fami­lie­voor­stel­lin­gen Plock! en mur­mur maakt Grensgeval KORROL, een nieu­we cir­cus­per­fo­man­ce voor ieder­een van­af vier jaar. KORROL wordt het sluit­stuk van het drie­luik over kunst en creëren.

In KORROL com­po­neert een acro­ba­ti­sche archi­tect met kilo’s beton de ruim­te. Jonas bouwt torens, de torens ver­an­de­ren in een stad, een ver­la­ten vlak­te, een mens. Maar steeds als hij de laat­ste steen pro­beert te leg­gen, blijkt zijn werk onaf. Jonas balan­ceert ver­vaar­lijk op wan­ke­le torens, springt op zijn han­den van steen naar steen. Maar wat hij ook pro­beert: alles blijft zo stijf en stil. Tot hij het beton aan­trekt: draai­end op lood­zwa­re schoe­nen orke­streert hij een klein bal­let, in een duet met een mas­sie­ve bal scheert hij rake­lings langs zijn publiek. Zijn hele lichaam (ver)bouwt hij. Wanneer Jonas zijn beton­nen hoofd in de han­den legt van het publiek wor­den zij mede­dra­ger van zijn cre­a­tie. In een wereld van rei­zend en voel­baar geluid ver­bou­wen ze samen de wereld.

Resultaat: brui­send nieuw cir­cus-geluids­the­a­ter waar het publiek boven­op zit. Met drum­men­de blok­ken, een ver­steen­de acro­baat en dan­send beton.