Guus Diepenmaat & Anouk Friedli:
What the God


30CC-Residentie
Periode: 01—30.09.2020

Guus Diepenmaat en Anouk Friedli zijn twee Brusselse theatermakers/​performers. Sinds sep­tem­ber 2019 bun­de­len ze hun krach­ten onder vzw For Real. Onder deze noe­mer ont­wik­ke­len ze uit­een­lo­pen­de artis­tie­ke pro­jec­ten. Vorig jaar waren ze te gast in Monty met de voor­stel­ling Alex Moons.


Website
Partnership(s): 30CC
Anouk Friedli Guus Diepenmaat

Guus Diepenmaat & Anouk Friedli:
What the God

Anouk Friedli en Guus Diepenmaat doen onder­zoek naar wat geloof bete­kent in deze tijd en wat reli­gie daar in gods­naam nog mee te maken heeft. Voor hun nieu­we voor­stel­ling What the God cre­ë­ren ze een ritu­e­le club voor 21e-eeuw­se zin­zoe­kers. Ervaren aya­hu­as­ca gebrui­kers, spi­ri­tu­e­le begin­ners, con­ser­va­tie­ve athe­ïs­ten, twij­fe­len­de agnos­ten, ieder­een is wel­kom. Zal het publiek de ratio laten varen en zich over­ge­ven aan hun onderbuik?