Lisa Ijeoma:
CAS-CO BAC award


Off the Grid
Periode: 28.03—28.05.2022

Lisa Ijeoma (1997, Brugge) is tex­tiel­kun­ste­naar. Ze stu­deer­de in 2021 af aan LUCA School of Arts.


Partnership(s): LUCA, BAC art lab
5 © Nante De Boeck 7 © Nante De Boeck

Lisa Ijeoma:
CAS-CO BAC award

Lisa Ijeoma gebruikt het lang­za­me pro­ces van hand­ge­naai­de patch­works om zwaar­de­re onder­wer­pen zoals racis­me, sek­su­a­li­teit, trau­ma, de vrou­we­lij­ke erva­ring, angst en mis­bruik meer ruim­te en tijd te geven. Puttend uit erva­ring pro­beert ze haar inter­sec­ti­o­ne­le iden­ti­teit in een heden­daag­se con­text te ver­ken­nen en de his­to­ri­sche ste­reo­ty­pe­ring, objec­ti­ve­ring en uit­bui­ting van het gekleur­de lichaam in de 21e eeuw aan de kaak te stel­len. Haar werk bevat his­to­ri­sche inhoud, spi­ri­tu­a­li­teit, ver­ha­len en (post)moderne noties van nieu­we media.

Lisa Ijeoma won tij­dens de LUCA Showcase’21 de CAS-CO BAC award. Deze award geeft toe­gang tot een bud­get en pak­ket met diver­se moge­lijk­he­den voor ont­wik­ke­ling, samen­ge­steld door Cas-co en BAC ART LAB. Tijdens haar ver­blijf in Leuven zal Lisa het tex­tie­le medi­um ver­der onder­zoe­ken en nieuw, artis­tiek auto­noom werk cre­ë­ren. Dit werk pre­sen­teert ze voor het eerst tij­dens de open stu­dio’s van BAC art lab. Tijdens het week­end van Atelier in Beeld (13 — 15 mei) opent haar solo pre­sen­ta­tie in de N+1 Project Space in Cas-co.


Nota: N+1 is de voor­ma­li­ge naam van een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co. Tussen 2017 en 2022 leg­den 15 kun­ste­naars een tra­ject af in de ruim­te, zorg­zaam bege­leid door kunst­edu­ca­tor Sammy Ben Yakoub. Vanaf 2023 werd de plek, en het tra­ject, onder­deel van kun­ste­naars­plat­form Off the Grid.