Vlag / Flag #3: Josephine - Lisa Ijeoma

NED


In haar tex­tie­lprak­tijk onder­zoekt Lisa Ijeoma haar inter­sec­ti­o­ne­le iden­ti­teit aan de hand van zowel uni­ver­se­le als per­soon­lij­ke ver­ha­len. Haar hand-genaai­­de patch­works en weef­sels geven een ant­woord op sys­te­mi­sche pro­ble­men zoals racis­me en dis­cri­mi­na­tie die men­sen van kleur vaak onder­vin­den. De vlag Josephine’ is geba­seerd op een foto­gra­fisch por­tret van Josephine Baker, arties­ten­naam van Freda Josephine McDonald (03.06.190612.04.1975), een ico­ni­sche zan­ge­res, actri­ce, dan­se­res en all­round per­for­mer. Baker was de eer­ste zwar­te vrouw die een hoofd­rol kreeg in een lang­speel­film (Siren of the Tropics, 1927). Daarnaast wei­ger­de ze stee­vast om voor een gese­gre­geerd publiek op te tre­den. Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed ze spi­o­na­ge­werk voor het Franse ver­zet door haar posi­tie te gebrui­ken om inlich­tin­gen te ver­krij­gen. Na de oor­log wist ze als acti­vis­te te strij­den voor de rech­ten van Afro-Amerikanen en werd ze na het over­lij­den van Martin Luther King gevraagd om diens lei­den­de rol in de pro­test­be­we­ging over te nemen. Later adop­teer­de Baker 12 kin­de­ren uit alle delen van de wereld, waar­door ze de regen­boog­kin­de­ren wer­den genoemd. Haar inzet voor een recht­vaar­di­ge maat­schap­pij en haar strijd tegen racis­me zijn de geschie­de­nis inge­gaan als een voor­lo­per van de struc­tu­re­le zoek­tocht naar gelijk­heid. Josephine’ is Ijeoma’s inter­pre­ta­tie van de man­ne­lij­ke en kolo­ni­a­lis­ti­sche blik op zwar­te (vrouwen)lichamen tij­dens de her­op­le­ving van het exo­tis­me in 1920.

ENG


In her tex­ti­le prac­ti­ce, Lisa Ijeoma explo­res her inter­sec­ti­o­nal iden­ti­ty through both uni­ver­sal and per­so­nal nar­ra­ti­ves. Her hand-sewn patch­works and fabrics res­pond to sys­te­mic issues such as racism and dis­cri­mi­na­ti­on that peo­p­le of colour often face. The flag Josephine’ is based on a pho­to­grap­hic port­rait of Josephine Baker, sta­ge name of Freda Josephine McDonald (03.06.1906 — 12.04.1975), an ico­nic sin­ger, act­ress, dan­cer and all-round per­for­mer. Baker was the first black woman to get a lea­ding role in a fea­tu­re film (Siren of the Tropics, 1927). In addi­ti­on, she inva­ria­bly refu­sed to per­form for segre­ga­ted audien­ces. During World War II, she did spy work for the French resis­tan­ce by using her posi­ti­on to obtain infor­ma­ti­on. After the war, she mana­ged to fight for the rights of African-Americans as an acti­vist and was asked to take over Martin Luther King’s lea­ding role in the pro­test move­ment after his death. Later, Baker adop­ted 12 child­ren from all parts of the world, refer­ring to them as the rain­bow child­ren. Her com­mit­ment to a fair soci­e­ty and her fight against racism have gone down in his­to­ry as a forerun­ner of the struc­tu­ral quest for equa­li­ty. Josephine’ is Ijeoma’s inter­pre­ta­ti­on of the male and colo­ni­a­list view of black (women’s) bodies during the 1920s revi­val of exoticism.

Casco 06 09 jw web res 7
Casco 06 09 jw web res 21
Casco 06 09 jw web res 34
Casco 06 09 jw web res 40
Casco 06 09 jw web res 39
Casco 06 09 jw web res 38